ค่าคงที่

ค่าคงที่ในภาษา C

ค่าคงที่ (constant) เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในภายลังได้ ค่าของตัวแปรค่าคงที่จะต้องถูกกำหนดพร้อมกับการประกาศตัวแปรเสมอ ค่าคงที่สามารถเป็นข้อมูลประเภทต่างๆ เหมือนประเภทข้อมูลพื้นฐานได้ เช่น integer, floating-point, characters, boolean, pointers, และ user-defined literals.

Typed constant

ในภาษา C เราสามารถประกาศค่าคงที่ได้ โดยมีรูปแบบตามนี้

const data_type identifier = value;

การประกาศค่าคงที่นั้นเหมือนกับตัวแปร แต่แตกต่างคือต้องมีคำสั่ง const นำหน้า และต้องกำหนดข้อมูลให้กับค่าคงที่ทันทีเมื่อมันถูกสร้าง มาดูตัวอย่าง

const int myConstant = 100;
const float PI = 3.14;

ในตัวอย่างเราได้สร้างค่าคงที่สองตัว ตัวแรกมีประเภทข้อมูลเป็นแบบ integer และมีชื่อว่า myConstant ตัวที่สองมีประเภทเป็น floating-point number และมีชื่อว่า PI การใช้ค่าคงที่นั้นเหมือนกับการใช้ตัวแปร นี่เป็นตัวอย่างที่รวมทั้งค่าคงที่และตัวแปร

#include <stdio.h>

int main () {
const float PI = 3.14;
int r = 2;
double result = 2*PI*r;
printf("Area of the circle is %f", result );
return 0;
}

And the program result.

Area of the circle is 12.56

Preprocessor definitions

อีกทางหนึ่งในการสร้างค่าคงที่คือการใช้ processor definitions โดยมีรูปแบบดังนี้

 #define identifier replacement 

คำสั่งนี้จะกระทำโดย preprocessor ก่อนที่โปรแกรมจะถูกคอมไพล์ มันไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายเซมิโคลอนในตอนท้าย คุณสามารถดูได้จากตัวอย่างด้านล่าง

#include <stdio.h>
#define PI = 3.14

int main () {
int r = 2;
double result = 2*PI*r;
printf("Area of the circle is %f", result );
return 0;
}

มันเหมือนกันกับตัวอย่างก่อนหน้า แต่เราเปลี่ยนมาใช้วิธีของ processor definitions แทน


บทความเกี่ยวกับ ค่าคงที่

ค่าคงที่ ในภาษา C#

ค่าคงที่ เป็นตัวแปรที่ค่าของมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ถูกสร้างขึ้น และค่าของมันจะต้องถูกกำหนดให้ในตอนที่สร้างทันที เนื่องจากมันคือตัวแปรประเภทหนึ่ง กา...

ค่าคงที่ ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าคงที่ (constants) ในภาษา Java ตั้งแต่วิธีการประกาศค่าคงที่ การใช้งาน และเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง final ค่าคงที่ คือตัวแปรที่ใ...

ค่าคงที่ ในภาษา Visual Basic

ค่าคงที่ (constants) เป็นตัวแปรหรือประเภทของข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในภายหลัง นั่นหมายความว่ามันจะต้องกำหนดค่าก่อนการทำงานของคอมไพเลอร์เสมอ ค่าคงที่ท...

ค่าคงที่ ในภาษา C++

ค่าคงที่ (constant) เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในขณะที่โปรแกรมทำงาน นี่หมายความว่าเราจะต้องกำหนดค่าให้ตัวแปรในเวลาที่คอมไพเลอร์ทำงานหรือใ...

ค่าคงที่ ในภาษา PHP

ค่าคงที่ (Constants) คือค่าของ Literal ใดๆ ที่ถูกกำหนดให้กับตัวแปรค่าคงที่ ค่าคงที่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในโปรแกรมและเป็นได้เพียงค่าเดียวตั้งแต่โปรแกรมเริ...