Input/output with files

ในบทสุดท้ายของบทเรียน นี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับไฟล์ในภาษา C เช่น การเปิดไฟล์ การอ่านข้อมูลจากไฟล์ และการเขียนข้อมูลลงไปบนไฟล์ ทั้ง text file และ binary file

การเปิดไฟล์

ในการทำงานร่วมกับไฟล์สิ่งแรกที่จะต้องทำคือเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อน โดยการใช้ฟังก์ชัน fopen() ในการเปิดไฟลฺ์ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

fopen(filename, mode);

โดยฟังก์ชันนี้จะมีพารามิเตอร์สองตัว คือ filename เป็นชื่อหรือพาท์ธของไฟล์ และ modeเป็นโหมดสำหรับการเปิดไฟล์ โดยโหมดของการเปิดไฟล์ในภาษา C จะมีดังนี้

โหมดคำอธิบาย
rเปิดไฟล์เพื่ออ่าน
wเปิดไฟล์เพื่อเขียน
aเปิดไฟล์สำหรับการเขียนต่อท้าย
r+เปิดไฟล์เพื่อทั้งอ่านและเขียน
w+เปิดไฟล์เพื่ออ่านและเขียนและลบข้อมูลของไฟล์ในตอนเริ่มต้น
a+เปิดไฟล์เพื่ออ่านและเขียนต่อท้ายไฟล์

จากตารางข้างบนเป็นการเปิดไฟล์สำหรับ text file และถ้าคุณกำงานกับ binary file คุณต้องใช้โหมดเหล่านี้แทน

โหมดคำอธิบาย
rbเปิดไฟล์เพื่ออ่าน
wbเปิดไฟล์เพื่อเขียน
abเปิดไฟล์สำหรับการเขียนต่อท้าย
rb+เปิดไฟล์เพื่อทั้งอ่านและเขียน
wb+เปิดไฟล์เพื่ออ่านและเขียนและลบข้อมูลของไฟล์ในตอนเริ่มต้น
ab+เปิดไฟล์เพื่ออ่านและเขียนต่อท้ายไฟล์

การปิดไฟล์

หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานไฟล์แล้วเราจำเป็นต้องปิดไฟล์เพื่อให้ระบบนำไฟล์ไปใช้อย่างอื่นได้ต่อไป สำหรับการปิดไฟล์ในภาษา C นั้นเราจะใช้ฟังก์ชัน fclose() โดยการส่งตัวแปรไฟล์มราต้องการปิดไป หากสำเร็จฟังก์ชันจะส่งค่า 0 หากไม่จะส่งค่า EOF มันรูปแบบการใช้คือ;

fclose(file);

การเขียนลงบนไฟล์

ในการเขียนข้อมูลลงบน text file คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้ในภาษา C โดยทั่วไปแล้วจะมี 3 ฟังก์ชันที่เราจะใช้ คือ

  • fputc() ใช้สำหรับเขียนตัวอักษรลงไปบนไฟล์
  • fputs() ใช้สำหรับเขียนข้อความที่เป็น string ลงไปบนไฟล์
  • fprintf() ใช้สำหรับเขียนข้อความที่เป็น string ลงไปบนไฟล์เช่นกัน แต่สามารถจัดรูปแบบการเขียนได้

ต่อไปมาดูตัวอย่างการเขียนข้อความลงไปบน text file ในภาษา C

#include <stdio.h>

int main()
{
FILE *fp;

fp = fopen("example.txt", "w");

fputs("The first line of writing to the text file.\n", fp);
fputs("The second line.\n", fp);
fprintf(fp, "The third line with number %f.\n", 5.43);

fclose(fp);
return 0;
}

ในตัวอย่าง เราได้ทำการเขียนไฟล์ลงไปบนไฟล์ example.txtในตอนแรกเราสร้างตัวแปรไฟล์ขึ้นมาโดยการใช้คำสั่ง FILE *fp โดยเราเรียกตัวแปรนี้ว่า file pointer ซึ่งตัวแปรจะชี้ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์เมื่อมันถูกสร้าง ปละเราได้เปิดไฟล์เพื่อเขียนเราใช้โหมดการเปิดเป็น w ต่อมาเริ่มทำการเขียนข้อความลงไปบนไฟล์โดยการใช้ฟังก์ชัน fputs() และ fprintf() สำหรับฟังก์ชัน fprintf() เราได้จัดรูปแบบของการแสดงผลในตัวเลข มันทำงานคล้ายกับฟังก์ชัน printf() แต่ลงไปบนไฟล์แทน ในตอนท้ายเราปิดไฟล์หลังจากที่เขียนเสร็จสิ้นด้วยฟังก์ชัน fclose()

และนี่เป็นผลลัพธ์บนไฟล์ example.txt หลังจากการเขียน

The first line of writing to the text file.
The second line.
The third line with number 5.430000.

การอ่านจากไฟล์

ในการอ่านข้อมูลจาก text file คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้ในภาษา C ซึ่งจะมี 3 ฟังก์ชัน คือ

  • fgetc() ใช้สำหรับอ่านข้อมูลหนึ่งตัวอักษรจากไฟล์
  • fgets() ใช้สำหรับการอานข้อความเป็นบรรทัดจากไฟล์
  • fscanf() ใช้สำหรับการอ่านข้อความโดยสิ้นสุดที่ space bar หรือ new line

ต่อไปมาดูตัวอย่างการอ่านข้อความจากไฟล์ในภาษา C โดยเราจะใช้ไฟล์จากตัวอย่างการหน้าคือ example.txt

#include <stdio.h>

int main()
{
FILE *fp;

fp = fopen("example.txt", "r");
char buffer[255];

fgets(buffer, 255, fp);
printf("%s", buffer);

fgets(buffer, 255, fp);
printf("%s", buffer );

fscanf(fp, "%s", buffer);
printf("%s\n", buffer);

fscanf(fp, "%s", buffer);
printf("%s\n", buffer);

fclose(fp);
return 0;
}

ในตัวอย่างเป็นการอ่านข้อมูลจาก text file example.txt ที่เราได้เพิ่งเขียนลงไปในตัวอย่างก่อนหน้า ในการเปิดไฟล์เราใช้โหมด r สำหรับการอ่าน และเราประกาศตัวแปร buffer สำหรับใช้พักข้อมูลที่อ่านมาจากไฟล์ โดยขนาดของมันต้องเพียงพอกับการอ่านใน 1 ครั้ง ต่อไปเราได้ใช้ฟังก์ชัน fputs ในการอ่าน โดยใส่พารามิเตอร์ 3 ตัว ตัวแรกเป็นตัวแปร buffer อันที่สองเป็นขนาดที่ต้องการอ่านคือ 255 จากตัวอย่าง มันควรจะน้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของตัวแปร buffer เสมอ อันที่สามเป็นตัวแปร file pointer ของเรา ต่อมาเราใช้ฟังก์ชัน fscanf() เพื่ออ่าน โดยมันจะอ่านโดยการใช้ space bar หรือ new line เพื่อสิ้นสุดการอ่าน ซึ่งมันทำงานคล้ายกับฟังก์ชัน scanf()

และนี่เป็นผลลัพธ์ของโปรแกรมสำหรับการอ่านไฟล์

The first line of writing to the text file.
The second line.
The
third

ในบทเรียนนี้เราได้ครอบคลุมพื้นฐานเกี่ยวกับไฟล์ในภาษา C สำหรับ binary file เราจะยังไม่พูดถึง


บทความเกี่ยวกับ Input/output with files

Input/output with files ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การทำงานกับไฟล์ การอ่าน text file และการเขียนข้อมูลลงบน text file ในภาษา Java นอกจากหน่วยความจำสำรอง (ram) ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ชั่วครา...

Input/output with files ในภาษา C++

ในบทสุดท้ายของบทเรียนภาษา C++ นี้ คุณจะได้เรียนการดำเนินการพื้นฐานกับไฟล์ โดยเราสามารถที่อ่านและเขียนบางอย่างลงไปใน text ไฟล์ fstream เป็นไลบรารีมาตรฐานที่ช่วยใ...

Input/output with files ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านเขียนข้อมูลกับไฟล์ในภาษา PHP เราจะทำงานกับ Text filesในการเขียนโปรแกรม เรามักจะทำงานกับไฟล์ซึ่งอาจจะเป็น Text file หรือ ...

Input/output with files ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้เราจะทำงานกับไฟล์ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียน text file ในภาษา Visual Basicโปรแกรมคอมพิวเตอร์มักจะทำงานกับไฟล์ ไฟล์ใช้สำหรับเก็บข้อมูลบนหน่ว...

Input/output with files ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในการทำงานกับไฟล์ เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์และเขียนข้อมูลลงไปบนไฟล์ในภาษา C#โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนมากทำงานกับไฟล์ ซ...