โครงสร้างของโปรแกรม

คำศัพท์ของภาษา C

โดยปกติแล้วโปรแกรมของผู้เริ่มต้นเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า "Hello word" ซึ่งจะแสดงคำว่า "Hello World!" ออกทางจอคอมพิวเตอร์ของคุณ มันเป็นโปรแกรมที่ง่ายที่สุดที่จะแสดงให้นักพัฒนามือใหม่ได้เห็น มาดูว่ามันเป็นอย่างไร

#include <stdio.h>

int main ()
{
printf ("Hello word!");
return 0;
}

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเพื่อแสดงข้อความอย่างง่าย "Hello word!" ออกทางหน้าจอ เราได้ใช้ฟังก์ชันต่างๆ จากไลบรารี่ stdio.h ของภาษา C ที่สามารถให้เราทำสิ่งต่างๆ ได้ แสดงข้อความออกทางจอภาพหรือรับค่าจากคีย์บอร์ด และคุณจะได้เรียนในบทอื่นต่อไป สำหรับบทเรียนภาษา C นี้

Hello word!

นี่เป็นผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรมซึ่งจะแสดงผลข้อความ Hello word! ออกทางหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อของคุณเองแล้วดูผลลัพธ์

ฺBlocks

บล็อค คือสิ่งที่กำหนดขอบเขตและควบคุมการทำงานของโปรแกรม ซึ่งจะใช้เครื่องหมาย { และสิ้นสุดด้วย } ในภาษา C บล็อคนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น บล็อคของฟังก์ชัน บล็อคของคำสั่งควบคุม หรือบล็อคย่อยในโปรแกรม และนอกจากนี้บล็อคยังสามารถซ้อนกันได้ นี่เป็นตัวอย่างของบล็อคในภาษา C

#include <stdio.h>

int sum (int a, int b)
{
return a + b;
}

int main ()
{
int x = 3, y = 4;

if (x < y) {
printf ("%d\n", sum(x, y));
}

printf ("Summation program\n", sum(x, y));
return 0;
}

ในตัวอย่าง เป็นโปรแกรมหาผลรวมของตัวเลขสองจำนวนในภาษา C ในโปรแกรมนั้นประกอบไปด้วย 3 บล็อค คือบล็อคของฟังก์ชัน Main ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักในการทำงานของโปรแกรมซึ่งโปรแกรมจะเริ่มการทำงานที่นี่ บล็อคที่สองเป็นของฟังก์ชัน sum() ซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับหาผลรวมของตัวเลขที่เรียกโดยฟังก์ชันหลัก และภายในฟังก์ชัน main มีบล็อคคำสั่งเงื่อนไข if เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมอยู่ภายใน

#include <stdio.h>

ในภาษา C คำสั่ง #include ใช้สำหรับนำเข้าโค้ดจากไฟล์อื่นเข้ามาใช้งานในโปรแกรม โดยปกติแล้วเราได้นำเข้าชุดไลบรารี่ stdio.h ของภาษา C ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรม เช่น ฟังก์ชันสำหรับแสดงผลออกทางหน้าจอ หรือรับค่าจากคีย์บอร์ด เป็นต้น คุณสามารถสร้างไฟล์ .h ของคุณเองได้เพื่อนำมาใช้ในโปรแกรม

Comment

Comment เป็นส่วนของโค้ดที่ไม่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรม มันถูกใช้เพื่ออธิบายโปรแกรมสำหรับมนุษย์เข้าใจ ในภาษา C เราสามารถคอมเม้นท์ได้สองวิธี คือ การคอมเม้นท์แบบหนึ่งบรรทัดและแบบหลายบรรทัด

// Single line comment example
#include <stdio.h>

int main ()
{
// This is my comment
printf ("Hello C language");
return 0;
}

ในตัวอย่างเป็นการคอมเม้นท์แบบหนึ่งบรรทัด เราจะใช้เครื่องหมาย slash สองอัน (//) และตามด้วยสิ่งที่เราต้องการคอมเม้นท์ ในตัวอย่างเราได้สร้างคอมเม้นต์สองอันในโปรแกรม

/* Multiple lines comment example */
#include <stdio.h>

int main ()
{
/* This is my comment
This another line comment */
printf ("Hello C language");
return 0;
}

คอมเม้นท์อีกแบบหนึ่งคือการคอมเม้นท์หลายบรรทัด มันจะละเว้นทุกอย่างหลังจากการปรากฏครั้งแรกของเครื่องหมาย slash star (/*) และสิ้นสุดที่ star slash (*/)

Semicolon

เซมิโคลอน (Semicolon) (;) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อแบ่งแยกคำสั่งภายในโปรแกรม ซึ่งมันหมายถึงการจบคำสั่งนั้นๆ เซมิโคลอนใช้ในภาษาต่างๆ และมันเป็นสิ่งที่บังคับ เพื่อให้ตัวคอมไพเลอร์ของภาษาสามารถแยกแยะคำสั่งในการทำงานได้

int a;
int b = 5; b = 2;
printf ("%d", a+b);

ในตัวอย่างเรามีสี่คำสั่ง บรรทัดแรกเป็นการประกาศตัวแปร บรรทัดที่สองคุณจะเห็นสองคำสังอยู่ในบรรทัดเดียวกันและมันสิ้นสุดด้วยเซมิโคลอน บรรทัดที่สามจะแสดงค่าผลรวมของตัวแปร a และ b

Whitespace

Whitespace คือตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่ใช้แบ่งแยกคำสั่งและ Token ในโค้ดของโปรแกรม ในภาษา C นั้น white space จะประกอบไปด้วย การเว้นวรรค Tab และการขึ้นบรรทัดใหม่ Whitespace ที่เรียงต่อกันเป็นจำนวนมากนั้นไม่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรมและคอมไพเลอร์ แต่มันช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถทำโค้ดให้เป็นระเบียบและสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยคนอื่นๆ แต่ Whitespace ยังคงต้องใช้ในบางที่ เช่น ระหว่างคำสั่งของภาษา C และชื่อของตัวแปร เป็นต้น

int a = 1;
int b=2;
int c = 3;

ในตัวอย่าง เป็นการใช้ Whitespace ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมของแต่ละคน แต่โดยปกติแล้วเรานิยมใช้ Whitespace ในรูปแบบของการประกาศตัวแปร a

Keywords

keyword เป็นกลุ่มคำที่ถูกสงวนไว้โดยเราไม่สามารถใช้คำเหล่านี้ในการประกาศเป็นชื่อตัวแปร ฟังก์ชัน ซึ่งในโปรแกรมทุกภาษาต่างก็มี keyword

นี่เป็น keyword มาตราฐานในภาษา C

autobreakcasechar
constcontinuedefaultdo
doubleelseenumextern
floatforgotoif
intlongregisterreturn
shortsignedsizeofstatic
structswitchtypedefunion
unsignedvoidvolatilewhile

keyword เหล่านี้มีหน้าที่การทำงานที่แน่นอนซึ่งขึ้นกับวัตุประสงค์ของมัน int, short, float, double ใช้เพื่อประกาศตัวแปร ในขณะที่ if for while เป็นคำสังในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม

ในบทนี้ เราได้พูดถึงเกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษา C และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาที่เราจะได้นำไปใช้ในบทต่อๆ ไป


บทความเกี่ยวกับ โครงสร้างของโปรแกรม

โครงสร้างของภาษา C# ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนโครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา C# เราจะสร้างโปรแกรมที่ชื่อว่า Hello World ซึ่งจะแสดงคำว่า "Hello Word" ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของค...

โครงสร้างของภาษา Java ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนโครงสร้างพื้นฐานของภาษา Java และรูปแบบต่างๆ ในการใช้งานของภาษา เราจะมาเริ่มต้นกับโปรแกรมสุดคลาสสิค Hello World Program Hello World Program ...

โครงสร้างของภาษา Visual Basic ในภาษา Visual Basic

ในการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ ทุกคนจะได้เขียนโปรแกรมที่ชื่อว่า "Hello Word" ซึ่งเป็นการแสดงข้อความ Hello Word ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ มันเป็นโปรแกรมที่ง่ายและพื้...

โครงสร้างของภาษา C++ ในภาษา C++

โปรแกรมแรกสำหรับผู้เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมในทุกๆ ภาษาคือโปรแกรมที่เรียกว่า "Hello World" ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะแสดงผลคำว่า "Hello World" ออกทางจอคอมพิวเตอร์ของ...

โครงสร้างของภาษา PHP ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้โครงสร้างที่จำเป็นที่คุณต้องต้องทราบในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP รูปแบบและกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP มาเริ่มต้นกับโปรแก...