ประเภทข้อมูลอื่น

Type aliases (typedef)

ในภาษา C++ เราสามารถสร้างประเภทตัวแปรขึ้นมาเอง (aliases type) ได้ นั่นหมายความว่าชื่อของประเภทข้อมูลจะเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการ มีสองวิธีในการที่จะสร้างประเภทตัวแปรที่กำหนดโดยผู้ใช้ โดยการใช้คำสั่ง typedef และ using แต่ในบทเรียนนี้เราจะใช้แค่ typedef และ typedef มีรูปแบบการใช้งานคือ:

typedef data_type identify;

typedef เป็นคำสั่งในการสร้าง data_type เป็นประเภทข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เช่น int, float เป็นต้น และ identify เป็นชื่อของตัวแปรที่มีกฏการตั้งชื่อเหมือนกับตัวแปร

มาดูตัวอย่าง

typedef int NUMBER;
typedef int myType;
typedef float mMoney;
typedef char * pCh;

ในตัวอย่าง เราได้ประกาศตัวแปรแบบประเภทของข้อมูล 4 ตัว เช่น NUMBER และ myType ซึ่งสืบทอดมาจากประเภทของตัวแปรที่มีอยู่ แล้วเราสามารถใช้ชื่อเหล่านี้ในตอนที่เราประกาศตัวแปรหรือทำสิ่งอื่นๆ

#include <iostream>
#include <new>
using namespace std;

int main ()
{
typedef int NUMBER;
typedef float mMoney;

NUMBER n, m;
mMoney cost = 10.5;

n = 2;
m = 3;

cout << n + m << endl;
cout << cost << endl;

NUMBER x = 100, y = 200;
cout << x + y << endl;
return 0;
}

ในตัวอย่าง เราได้ประกาศ NUMBER ซึ่งเป็นประเภทแบบ int และ mMoney กับ float หลังจากนั้นเราสามารถใช้ตัวแปรชนิดข้อมูลนี้ เพื่อประกาศตัวแปรที่มีประเภทข้อมูลแบบ integer และ float ตามลำดับ ข้อได้เปรียบของมันคือเราสามารถเปลี่ยนประเภทของ NUMBER และเภทของข้อมูลที่ใช้ NUMBER จะถูกเปลี่ยนแปลงในครั้งเดียว

Enumerated types (enum)

ประเภทข้อมูลแบบเป็นประเภทข้อมูลที่ให้เราสามารถสร้างตัวแปร enum ได้ และค่าของมันสามารถเป็นข้อมูลประเภทไหนก็ได้ ที่ยังไม่มีอยู่ในภาษา C++ มันมีรูปแบบดังนี้:

enum type_name {
value1, value2, value3, ...
} object_names;

เราใช้คำสั่ง enum สำหรับการสร้างและตามด้วย type_name ซึ่งเป็นชื่อของ enum ในวงเล็บ {} ซึ่งสามารถเป็นตัวอักษรใดๆ ที่ไม่ใช้ประเภทข้อมูลที่มีอยู่ มาดูการสร้างตัวแปรแบบ enum

enum day_m {
sunday, monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday
}

day_m myDay;

myDay = monday;
if (myDay == monday) myDay = tuesday;
else myDay = sunday;

ในตัวอย่าง ตัวแปร enum day_mใช้สร้างตัวแปร myDayเพื่อที่จะให้เป็นประเภทข้อมูลของมันโดยคำสั่ง day_m myDay; ดังนั้น ประเภทข้อมูลที่ถูกต้องของ myDay สามารถเป็นค่าใดก็ได้ใน day_m เช่น sunday, monday, thuesday และไปเรื่อยๆ...

โดยทั่วไป ค่าของข้อมูลใน enum ให้ถูกแปลงค่าให้เป็น integer โดยปริยาย โดยจะมีค่าเริ่มต้นจาก 0, 1, 2, ... ดังนั้น sunday นั้นเท่ากับ 0, monday เป็น 1, tuesday เป็น 2, และไปเรื่อย...

myDay = tuesday;
if (myDay == 2) {
cout << "myDay is Tuesday";
}

บทความเกี่ยวกับ ประเภทข้อมูลอื่น

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา C

ในบทเรียนนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับตัวแปรในภาษา C ตัวแปรเป็นสถานที่สำหรับเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ โดยมีชื่อของตัวแปรเพื่อใช้อ้างถึงข้อมูล (identifier) ตัวแปรถูกใช้เพ...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา C#

ตัวแปรถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไว้ใช้ภายหลังในโปรแกรม ในภาษา C# นั้นมีตัวแปรประเภทต่างๆ ที่มีชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่น bool...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรและประเภทข้อมูลชนิดต่างๆ ในภาษา Java ที่จะใช้กับข้อมูลในกรณีที่โปรแกรมต้องจัดการกับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ในภาษา Java มีข้...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ เราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวแปรและประเภทข้อมูลในภาษา Visual Basicตัวแปร เป็นสิ่งสำคัญในการเขียนโปรแกรมทุกภาษา มันใช้ในการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ เพื่อที่จะ...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา PHP

ตัวแปร คือสิ่งที่ใช้เก็บค่าของข้อมูลในหน่วยความจำ ตัวแปรจะประกอบไปด้วยชื่อของตัวแปร (identifier) ใช้เพื่ออ้างอิงหรือเข้าถึงค่าภายในตัวแปร ตัวแปรเก็บข้อมูลในหน่...