Encapsulation

Encapsulation คืออะไร

Encapsulation (คุณสมบัติการห่อหุ้ม) เป็นคุณสมบัติหนึ่งของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งเป็นการกำหนดความสามารถในการเข้าถึงสมาชิกภายในคลาส ไม่ว่าทั้งจากภายนอกและภายในคลาสก็ตาม มันถูกใช้เพื่อทำให้ข้อมูลภายในเป็นความลับและมีความปลอดภัย และง่ายต่อการเขียนโปรแกรม

Access Modifiers

ประเภทข้อมูลและตัวแปรต่างๆ นั้นจะมีระดับการเข้าถึง ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้บอกว่ามันจะมีขอบเขตในการใช้งานของโปรแกรมส่วนนี้หรือส่วนอื่นด้วยหรือไม่ โดยรายการเข้าถึงในภาษา C# มีดังนี้

public ตัวแปรสามารถเข้าถึงได้โดยโปรแกรมในส่วนเดียวกัน หรือจากโปรแกรมในส่วนอื่นๆ เช่น อยู่คนละ namespace หรือไฟล์

private ตัวแปรสามารถเข้าถึงได้โดยคลาสเดียวกันหรือ struct เดียวกัน

protected ตัวแปรสามารถเข้าถึงได้โดยคลาสเดียวกันหรือ struct เดียวกัน หรือในคลาสที่ได้รับการถ่ายทอด (inherit) มายัง

internal ตัวแปรสามารถเข้าถึงได้โดยโปรแกรมเดียวกันเท่านั้น หรือในคลาสเดียวกัน ไม่สามารถเข้าถึงจากภายนอกคลาสได้

ต่อไปมาดูตัวอย่างของการกำหนดระดับของการเข้าถึงในภาษา C# อย่างไรก็ตามคุณได้เห็นบ้างแล้วในบทเรียนที่ผ่านมา

using System;

namespace EncapsulationExample
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Planet a = new Planet();
a.name = "Mars";
a.SetRadius(3390);

Console.WriteLine("Planet name = " + a.name);
Console.WriteLine("Planet radius = " + a.GetRadius() + " km");
}
}

class Planet {

public string name;
private int radius;

public void SetRadius (int r) {
radius = r;
}

public int GetRadius () {
return radius;
}
}
}

ในตัวอย่างด้านบน เป็นตัวอย่างการใช้ access modifier แบบ public และ private ในการสร้างตัวแปรที่อยูในคลาส Planet หลังจากนั้นเราไปสร้างออบเจ็คของคลาสนี้ในคลาสหลักของเรา คลาส Program ในการเข้าถึงตัวแปร name ของออบเจ็คสามารถเข้าผ่านคำสั่ง a.name ได้ในทันที แต่สำหรับตัวแปร radius นั้นเนื่องจากระดับการเข้าถึงเป็น private เราจะต้องเข้าถึงผ่านเมธอด SetRadius และ GetRadius ที่สร้างขึ้นในคลาสและกำหนดระดับการเข้าถึงให้กับฟังก์ชันเหล่านี้เป็น public

ในบทนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Encapsulation ในภาษา C# ซึ่งเป็นการกำหนดระดับในการเข้าถึงข้อมูลระดับต่างๆ เพื่อช่วยให้การจัดการต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น หรือช่วยปกติความลับบางอย่างในโปรแกรมของเรา


บทความเกี่ยวกับ Encapsulation

Encapsulation ในภาษา Java

ในบทเรียนนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับ encapsulation (คุณสมบัติการห่อหุ้ม) ในภาษา Java และอธิบายแนวคิดในการนำไปใช้งานและพัฒนาโปรแกรม ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ encapsul...

Encapsulation ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติการห่อหุ้มข้อมูลหรือ encapsulation ในภาษา Visual BasicEncapsulation คือคุณสมบัติในการห่อหุ้มข้อมูลในการเขียนโปรแกรมเชิงวั...

Encapsulation ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Encapsulation ในภาษา PHP ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างหนึ่ง และแนวคิดของการห่อหุ้มของข้อมูลในการประ...