บทความล่าสุด

การหาค่าหาแฟกทอเรียล ในภาษา C และภาษา C++

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาค่าแฟกทอเรียลในภาษา C และ C++ และทำความรู้จักกับว่าแฟกทอเรียลคืออะไร นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - แฟกทอเรียลคืออะไร - โปรแกรมหาค่าแฟกทอเรียล - การหาค่าแฟกทอเรียลด้วย Recursive funct...

Exceptions และ Error ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อผิดพลาดในภาษา JavaScript ที่เรียกว่า Exception handling มันเป็นวิธีที่จะทำให้โปรแกรมไม่หยุดทำงานและยังสามารถทำงานต่อไปนี้ นอกข้อนี้เราจะพูดถึงข้อผิดพลาดมาตฐานในภาษา JavaScript นี่เป็นเนื้อหาในบทน...

การสุ่มตัวเลขในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสุ่มตัวเลขในภาษา Java เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Built-in เมธอดของภาษาที่เราสามารถใช้สำหรับสุ่มตัวเลขในภาษา Java ได้ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การสุ่มตัวเลขด้วยคลาส Random - การสุ่มตัวเลขด้วยเมธอด Math.rando...

Inheritances ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การสืบทอดคลาสในภาษา JavaScript การสืบทอดคลาสนั้นเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ที่ทำให้เราสามารถสร้างคลาสใหม่โดยเพิ่มเติม (Extend) ความสามารถจากคลาสเดิมที่มีอยู่ได้ซึ่งเป็นแนวคิดของการนำโค้ดก...

คลาสและออบเจ็ค ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคลาสในภาษา JavaScript คลาสนั้นเป็นคุณสมบัติใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน ECMAScript 2015 (ES6) คุณจะได้เรียนรู้วิธีการประกาศและใช้งานคลาสเพื่อนำมาสร้างออบเจ็คในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คลาสคืออะไร - การป...

Thread synchronization ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Thread synchronization ในภาษา Python ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อโปรแกรมทำงานพร้อมกันแบบหลาย Thread มาดูว่ามันคืออะไร และจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง นี่เป็นเนื้อหาของบทนี้ - Thread synchro...

เมธอด filter, map, reduce ของอาเรย์

เมธอด filter map และ reduce นั้นเป็นเมธอดของอาเรย์ คุณสามารถเขียนมันด้วยตัวเองด้วยคำสั่ง for loop แต่การรู้จักกับเมธอดเหล่านี้จะทำให้การทำงานกับอาเรย์ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น เนื่องจากมันถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานที่เรามักต้องการทำกับอาเ...

การจัดเรียงข้อมูลในอาเรย์ ในภาษา JavaScript

อาเรย์เก็บข้อมูลในรูปแบบของชุดลำดับ และในการทำงานกับอาเรย์เราอาจต้องการเรียงค่าในอาเรย์จากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย ในภาษา JavaScript นั้นมีสองเมธอดสำหรับเรียงข้อมูลในอาเรย์ และนี่เป็นเนื้อหาที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้ - การเรียงข้อมูลด...

ภาษา JavaScript

นี่เป็นบทเรียนภาษา JavaScript ในบทเรียนนี้สอนการเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง เราจะเริ่มจากโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา ตัวแปรและประเภทข้อมูล ไปจนถึงคลาสและออบเจ็ค และในตอนท้ายของบทเรียน คุณจะเข้าใจภาษา JavaScrip...

ออบเจ็ค ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับออบเจ็ค เราจะพูดถึงการประกาศและใช้งานออบเจ็ค และคุณสมบัติที่สำคัญของออบเจ็ค เนื้อหาในบทจะเป็นการสร้างออบเจ็คจาก Object literal หรือ POJO (Plain Old JavaScript Object) ซึ่งเป็นประเภทข้อมูลจากคลาส Object นี่เ...

Array methods ในภาษา JavaScript

ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานเมธอดของอาเรย์ในภาษา JavaScript อาเรย์นั้นมีเมธอดเป็นจำนวนมากที่เราสามารถใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทนี้ - การวนรอบอาเรย์ - การเชื่อมต่ออาเรย์ - การค้นหาค่าในอาเ...

อาเรย์ ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเรย์ในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงการประกาศ การใช้งาน และการดำเนินการพื้นฐานเกี่ยวกับอาเรย์ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การประกาศและใช้งานอาเรย์ - การเข้าถึงข้อมูลในอาเรย์ - การหาขนาดของอาเรย์ - การเพิ่มและลบข้...

String methods ในภาษา JavaScript

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ String ไปแล้ว ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานเมธอดที่สำคัญของ String ในภาษา JavaScript นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การหาความยาวของ String - การเชื่อมต่อ String - การแปลงข้อความใน String - การตรวจสอบ...

String ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงการประกาศและใช้งาน และแนะนำการใช้งานเมธอดของ String ในเบื้องต้น นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การประกาศและใช้งาน String - การหาความของ String - การเชื่อมต่อ String - การเปรียบ...

ฟังก์ชัน ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงการประกาศและใช้งานฟังก์ชัน และคุณสมบัติที่สำคัญเกี่ยวกับฟังก์ชัน นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ฟังก์ชันคืออะไร - การประกาศและใช้งานฟังก์ชัน - การส่งค่ากลับ (return) - Function ...

Callback function ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Callback function (ฟังก์ชัน Callback) ในภาษา JavaScript เราจะแนะนำให้คุณรู้จักว่าฟังก์ชัน Callback คืออะไร และมันถูกนำไปใช้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Callback function คืออะไร - Functi...

Arrow function ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Arrow function เราจะมาดูอีกวิธีสำหรับการประกาศฟังก์ชันเพื่อใช้งานในภาษา JavaScript นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การประกาศ Arrow function - การส่ง Arrow function เป็น Callback - คำสั่ง this กับ Arrow function - L...

คำสั่งวนซ้ำ for loop ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ for loop ในภาษา JavaScript ซึ่งเป็นคำสั่งวนซ้ำอีกคำสั่งหนึ่งนอกเหนืือจากคำสั่ง while loop ที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้วในบทก่อนหน้า และนี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง for loop - คำสั่ง for loop กับอาเร...

คำสั่งวนซ้ำ while, do while ในภาษา JavaScript

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้คำสั่งเลือกเงื่อนไข if else และ switch case เพื่อทำให้โปรแกรมสามารถตัดสินใจในการทำงานได้ ในบทนี้ เราจะพูดถึงคำสั่งวนซ้ำ while loop สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมทำงานบางอย่างซ้ำๆ ภายในเงื่อนไขที่กำหนด นี่เป็นเนื้อหาข...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข switch case ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง switch case ซึ่งเป็นคำสั่งเลือกเงื่อนไขอีกประเภทหนึ่งในภาษา JavaScript ที่สามารถควบคุมให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้เหมือนกับคำสั่ง if ที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้วในบทก่อนหน้า นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ ...