บทความล่าสุด

Array methods ในภาษา JavaScript

ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานเมธอดของอาเรย์ในภาษา JavaScript อาเรย์นั้นมีเมธอดเป็นจำนวนมากที่เราสามารถใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทนี้ - การวนรอบอาเรย์ - การเชื่อมต่ออาเรย์ - การค้นหาค่าในอาเ...

อาเรย์ ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเรย์ในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงการประกาศ การใช้งาน และการดำเนินการพื้นฐานเกี่ยวกับอาเรย์ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การประกาศและใช้งานอาเรย์ - การเข้าถึงข้อมูลในอาเรย์ - การหาขนาดของอาเรย์ - การเพิ่มและลบข้...

String methods ในภาษา JavaScript

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ String ไปแล้ว ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานเมธอดที่สำคัญของ String ในภาษา JavaScript นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การหาความยาวของ String - การเชื่อมต่อ String - การแปลงข้อความใน String - การตรวจสอบ...

String ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงการประกาศและใช้งาน และแนะนำการใช้งานเมธอดของ String ในเบื้องต้น นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การประกาศและใช้งาน String - การหาความของ String - การเชื่อมต่อ String - การเปรียบ...

ฟังก์ชัน ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงการประกาศและใช้งานฟังก์ชัน และคุณสมบัติที่สำคัญเกี่ยวกับฟังก์ชัน นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ฟังก์ชันคืออะไร - การประกาศและใช้งานฟังก์ชัน - การส่งค่ากลับ (return) - Function ...

Callback function ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Callback function (ฟังก์ชัน Callback) ในภาษา JavaScript เราจะแนะนำให้คุณรู้จักว่าฟังก์ชัน Callback คืออะไร และมันถูกนำไปใช้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Callback function คืออะไร - Functi...

Arrow function ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Arrow function เราจะมาดูอีกวิธีสำหรับการประกาศฟังก์ชันเพื่อใช้งานในภาษา JavaScript นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การประกาศ Arrow function - การส่ง Arrow function เป็น Callback - คำสั่ง this กับ Arrow function - L...

คำสั่งวนซ้ำ for loop ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ for loop ในภาษา JavaScript ซึ่งเป็นคำสั่งวนซ้ำอีกคำสั่งหนึ่งนอกเหนืือจากคำสั่ง while loop ที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้วในบทก่อนหน้า และนี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง for loop - คำสั่ง for loop กับอาเร...

คำสั่งวนซ้ำ while, do while ในภาษา JavaScript

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้คำสั่งเลือกเงื่อนไข if else และ switch case เพื่อทำให้โปรแกรมสามารถตัดสินใจในการทำงานได้ ในบทนี้ เราจะพูดถึงคำสั่งวนซ้ำ while loop สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมทำงานบางอย่างซ้ำๆ ภายในเงื่อนไขที่กำหนด นี่เป็นเนื้อหาข...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข switch case ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง switch case ซึ่งเป็นคำสั่งเลือกเงื่อนไขอีกประเภทหนึ่งในภาษา JavaScript ที่สามารถควบคุมให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้เหมือนกับคำสั่ง if ที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้วในบทก่อนหน้า นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ ...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข if else ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if else ซึ่งเป็นคำสั่งควบคุมพื้นฐานในภาษา JavaScript ที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง if - คำสั่ง if else - คำสั่ง else-if ...

ตัวดำเนินการ II ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวดำเนินการในภาษา JavaScript เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับตัวดำเนินการประเภทอื่นๆ ที่อาจเป็นมีประโยชน์และสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Compound assignment operators - Inc...

การตรวจสอบประเภทข้อมูล ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบประเภทข้อมูลในภาษา JavaScript โดยการใช้ตัวดำเนินการ typeof สำหรับตรวจสอบประเภทข้อมูลในตัวแปรหรือ Literal และตัวดำเนินการ instanceof สำหรับตรวจสอบประเภทของออบเจ็คว่าสร้างมาจากคลาสที่กำหนดหรือไม่ นี่...

ตัวดำเนินการ ในภาษา JavaScript

ตัวดำเนินการ (Operator) คือสัญลักษณ์ทางไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้ในคำนวณ เปรียบเทียบ หรือดำเนินการกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ออกมา ตัวดำเนินการจะทำงานกับตัวถูกดำเนินการ (Operands) ซึ่งอาจมีตั้งแต่หนึ่งตัวหรือหลายตัวถูกดำเนินการได้ ในภาษา Jav...

ตัวดำเนินการระดับบิต ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ เป็นเนื้อหาของตัวดำเนินการระดับบิตในภาษา JavaScript คุณจะได้เรียนรู้ว่าตัวดำเนินการระดับบิตคืออะไร และมันถูกนำไปใช้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวดำเนินการระดับบิตในภาษา JavaScript ซึ่งเป็นตัวดำเนินการที่...

ค่าคงที่ ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าคงที่ในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงการประกาศและใช้งานค่าคงที่ และการทำงานของค่าคงที่เมื่อใช้เก็บออบเจ็ค นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ค่าคงที่คืออะไร - การประกาศค่าคงที่ - ตัวอย่างการใช้งานค่าคงที่ - Built-in ค่...

ตัวแปร ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงการประกาศ การใช้งาน และขอบเขตของตัวแปร การทำงานของตัวแปรเมื่อข้อมูลที่ถูกเก็บเป็นออบเจ็ค นี่เป็นเนื้อหาของบทนี้ - ตัวแปรคืออะไร - การประกาศและใช้งานตัวแปร - ตัวแปรและออบเจ็...

ประเภทข้อมูล ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับประเภทข้อมูลในภาษา JavaScript คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทข้อมูลพื้นฐานของภาษา JavaScript ทั้ง 6 ประเภท และการใช้ตัวดำเนินการ typeof เพื่อตรวจสอบประเภทข้อมูลในภาษา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ประเภทข้อมูลคืออะไร - Nu...

การรับค่าและการแสดงผล ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับค่าและการแสดงผลในภาษา JavaScript; ภาษา JavaScript นั้นเป็นภาษาที่รันอยู่บน Host environment และไม่มีฟังก์ชันสำหรับการรับค่าเป็นของมันเอง ในบทนี้เราจะพูดถึงการรับค่าและแสดงผลบน Command line ที่รันบน Nod...

Escape characters ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Escape character ในภาษา JavaScript ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกียวกับ Escape character ในภาษา JavaScript และได้รู้ว่าเราจะนำมันมาใช้งานอย่างไรในการเขียนโปรแกรม