บทความล่าสุด

คำสั่งวนซ้ำ ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำในภาษา PHP ซึ่งประกอบไปด้วยคำสั่ง While Do While และ For loop ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมโปรแกรมให้ทำงานในรูปแบบที่ซ้ำๆ ภายใต้เงือนไขที่เปลี่ยนไปในชีวิตประจำวัน เรามักจะเจอกับสิ่งที่เกิดขึ้นซ้...

ตัวดำเนินการ II ในภาษา PHP

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์ และลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการในภาษา PHP ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operators) คือตัวดำเนินการที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่างค่าสองค่า ผลลัพธ์ของการเปรียบเทีย...

ตัวดำเนินการ ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวดำเนินการในภาษา PHP เราจะให้คุณรู้จักตัวดำเนินการแต่ละประเภทและวิธีการใช้งานกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่างๆตัวดำเนินการ คือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นสำหรับใช้ในการจัดการกับตัวแปรและค่าคงที่ หรือ...

อาเรย์ ในภาษา PHP

อาเรย์ (Array) คือประเภทข้อมูลที่เก็บข้อมูลเป็นชุดลำดับเรียงต่อกันในหน่วยความจำ อาเรย์เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งในภาษา PHP ที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งค่า อาเรย์ช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีที่เราต้องการจัดการข้อมูลประเภทเดียวกันเป็นจำนวนมาก ยก...

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การรับค่าและการแสดงผลพื้นฐานในภาษา PHPในการเขียนโปรแกรม การติดต่อกับผู้ใช้นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรม ยกตัวอย่างเช่น ในการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ คุณจำเป็นต้องใส่ชื่อผู้ใช้แล...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งเลือกเงือนไข If If Else และ Switch เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมในภาษา PHPในการเขียนโปรแกรม อาจจะมีเงือนไขหรือข้อกำหนดบางอย่างที่คุณต้องการให้โปรแกรมทำงานแตกต่างกันไป การตัดสินใจจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เ...

ค่าคงที่ ในภาษา PHP

ค่าคงที่ (Constants) คือค่าของ Literal ใดๆ ที่ถูกกำหนดให้กับตัวแปรค่าคงที่ ค่าคงที่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในโปรแกรมและเป็นได้เพียงค่าเดียวตั้งแต่โปรแกรมเริ่มจนสิ้นสุดการทำงาน ในภาษา PHP คุณสามารถประกาศค่าคงที่ได้สองแบบโดยการใช้ฟังก์ชัน...

String ในภาษา PHP

String คือประเภทข้อมูลประเภทข้อความหรือการนำตัวอักษรหลายๆ ตัวมาต่อกันหรือเรียกว่าอาเรย์ของตัวอักษร โดยความยาวของ String นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าที่กำหนดให้กับตัวแปร ในภาษา PHP ค่าที่เป็นไปได้ของ String นั้นรองรับเกือบทุกตัวอักษรในโลก ...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา PHP

ตัวแปร คือสิ่งที่ใช้เก็บค่าของข้อมูลในหน่วยความจำ ตัวแปรจะประกอบไปด้วยชื่อของตัวแปร (identifier) ใช้เพื่ออ้างอิงหรือเข้าถึงค่าภายในตัวแปร ตัวแปรเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ ดังนั้นเราสามารถเข้าถึงค่าของตัวแปรและอัพเดทค่าได้ตลอดเวลา ในการประกาศต...

โครงสร้างของภาษา PHP ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้โครงสร้างที่จำเป็นที่คุณต้องต้องทราบในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP รูปแบบและกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP มาเริ่มต้นกับโปรแกรมที่พื้นฐานที่สุดสำหรับการเรียนเขียนโปรแกรม โปรแกรมแรกที่คุณจะได้เห็นในภาษา PHP...

การติดตั้งภาษา PHP ในภาษา PHP

ก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP คุณจะต้องเตรียมเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมก่อน ซึ่งในบทนี้ เราจะพาคุณติดตั้งสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ในการทำงานของโปรแกรมภาษา PHP นั้น คุณจะต้องติดตั้งภาษา PHP ลงในเครื่...

แนะนำภาษา PHP ในภาษา PHP

ในบทแรกของการเรียนภาษา PHP เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับภาษาในเบื้องต้น รวมทั้งประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของภาษา PHP PHP คือภาษาสำหรับทำงานด้านฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ (server-side scripting) ถูกออกแบบมาสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ แต่มันก็ยังสามารถใช้เข...

Threads ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Thread ในภาษา Visual Basic เราจะมาสร้างโปรแกรมที่สามารถทำงานได้พร้อมกันหลาย Thread หรือการเขียนโปรแกรมแบบ Multithreading เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน Common language runtime (CLR) จะทำการสร้าง Thread หน...

Directives ในภาษา Visual Basic

Directives คือชุดคำสั่งที่ประมวลผลโดย Preprocessor ก่อนที่โปรแกรมจะทำการคอมไพล์ หรือในบางทีเรียกว่า Preprocessor Directives มันเป็นชุดคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของ Preprocessor สำหรับการประมวลผลซอสโค้ดในภาษา Visual Basic ยกตัวอย่างเช่น กำห...

Collections ในภาษา Visual Basic

ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจจะต้องจัดการกับข้อมูลหรือออบเจ็คที่เกี่ยวข้องกันหลายๆ อัน ในบทก่อนหน้าเราใช้อาเรย์ในการเก็บข้อมูลซึ่งจะต้องทราบขนาดที่แน่นอนของข้อมูลที่จะเก็บก่อน ในบทนี้เราจะพูดถึงการเก็บข้อมูลแบบไดนามิกส์ด้วยการใช้ Collection ในภา...

Input/output with files ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้เราจะทำงานกับไฟล์ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียน text file ในภาษา Visual Basicโปรแกรมคอมพิวเตอร์มักจะทำงานกับไฟล์ ไฟล์ใช้สำหรับเก็บข้อมูลบนหน่วยเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิส แผ่นซีดีรอม หรือแฟลชไดรฟ์ ซึ่งการเก็บข้อมูลในหน่วยเก็บ...

Exception ในภาษา Visual Basic

Exception คือคุณสมบัติในภาษา Visual Basic ที่ให้คุณสามารถจัดการกับข้อผิดพลาดที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน โดยการทำงานของ Exception นั้นจะช่วยให้โปรแกรมไม่ Error หรือหยุดการทำงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการจัดการ Exce...

Enums ในภาษา Visual Basic

Enum (อีนัม) เป็นประเภทข้อมูลที่ให้คุณสามารถกำหนดชื่อให้กับค่าคงที่ได้ โดยค่าของ Enum นั้นจะใช้กับชุดของข้อมูลแบบจำนวนเต็ม แต่เราสามารถอ้างถึงค่าคงที่นั้นได้ผ่านตัวอักษรในการใช้ Enum จะทำให้เราสามารถทำงานกับค่าคงที่เหล่านั้นได้สะดวกขึ้น เช่...

Structures ในภาษา Visual Basic

Structures หรือโครงสร้างข้อมูล คือประเภทข้อมูลประเภทหนึ่งในภาษา Visual Basic ที่สามารถมีสมาชิกภายในตัวของมันได้ ลักษณะโครงสร้างของ Structure นั้นจะคล้ายกับคลาส แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ Structure เป็นตัวแปรแบบ Valued type ในขณะที่คลาสเป็นแบบ ...

Events ในภาษา Visual Basic

Event คือสิ่งที่ทำให้คลาสหรือออบเจ็คสามารถแจ้งเตือนไปยังคลาสหรือออบเจ็คอื่นได้เมื่อมีบางอย่างได้เกิดขึ้นในโปรแกรม โดยการทำงานของ Event จะมีสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นแหล่งกำเนิด (raise) ของ Event นั้นจะเรียกว่า sender และส่วนที่ทำหน้าที่จัดการกั...