บทความล่าสุด

ฟังก์ชัน ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและการใช้งานฟังก์ชันในภาษา PHP คุณจะเข้าใจแนวคิดและวิธีการใช้งานของฟังก์ชันซึ่งจะเป็นฟังก์ชันที่สร้างจากผู้ใช้เป็นหลัก ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันในภาษา PHP เราได้พูดเกี่ยวกับการประกาศและ...

คำสั่งวนซ้ำ ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำในภาษา PHP ซึ่งประกอบไปด้วยคำสั่ง While Do While และ For loop ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมโปรแกรมให้ทำงานในรูปแบบที่ซ้ำๆ ภายใต้เงือนไขที่เปลี่ยนไป ในชีวิตประจำวัน เรามักจะเจอกับสิ่งที่เกิดขึ...

ตัวดำเนินการ II ในภาษา PHP

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์ และลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการในภาษา PHP ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้ตัวดำเนินการประเภทต่างๆ ทั้งตัวดำเนินการเปรียบเทียบที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบเพื่อสร้างเงื่อนไข ตัวดำเนินก...

ตัวดำเนินการ ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวดำเนินการในภาษา PHP เราจะให้คุณรู้จักตัวดำเนินการแต่ละประเภทและวิธีการใช้งานกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ ตัวดำเนินการ คือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นสำหรับใช้ในการจัดการกับตัวแปรและค่าคงที่ หรื...

อาเรย์ ในภาษา PHP

อาเรย์ (Array) คือประเภทข้อมูลที่เก็บข้อมูลเป็นชุดลำดับเรียงต่อกันในหน่วยความจำ อาเรย์เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งในภาษา PHP ที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งค่า อาเรย์ช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีที่เราต้องการจัดการข้อมูลประเภทเดียวกันเป็นจำนวนมาก ยก...

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การรับค่าและการแสดงผลพื้นฐานในภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม การติดต่อกับผู้ใช้นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรม ยกตัวอย่างเช่น ในการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ คุณจำเป็นต้องใส่ชื่อผู้ใช้แ...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งเลือกเงือนไข If If Else และ Switch เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมในภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม อาจจะมีเงือนไขหรือข้อกำหนดบางอย่างที่คุณต้องการให้โปรแกรมทำงานแตกต่างกันไป การตัดสินใจจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่...

ค่าคงที่ ในภาษา PHP

ค่าคงที่ (Constants) คือค่าของ Literal ใดๆ ที่ถูกกำหนดให้กับตัวแปรค่าคงที่ ค่าคงที่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในโปรแกรมและเป็นได้เพียงค่าเดียวตั้งแต่โปรแกรมเริ่มจนสิ้นสุดการทำงาน ในภาษา PHP คุณสามารถประกาศค่าคงที่ได้สองแบบโดยการใช้ฟังก์ชัน...

String ในภาษา PHP

String คือประเภทข้อมูลประเภทข้อความหรือการนำตัวอักษรหลายๆ ตัวมาต่อกันหรือเรียกว่าอาเรย์ของตัวอักษร โดยความยาวของ String นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าที่กำหนดให้กับตัวแปร ในภาษา PHP ค่าที่เป็นไปได้ของ String นั้นรองรับเกือบทุกตัวอักษรในโลก ...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวการประกาศและใช้งานตัวแปรและประเภทข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมถึงการแปลงข้อมูลในภาษา PHP

โครงสร้างของภาษา PHP ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้โครงสร้างที่จำเป็นที่คุณต้องต้องทราบในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP รูปแบบและกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP มาเริ่มต้นกับโปรแกรมที่พื้นฐานที่สุดสำหรับการเรียนเขียนโปรแกรม ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครง...

การติดตั้งภาษา PHP ในภาษา PHP

ก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP คุณจะต้องเตรียมเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมก่อน ซึ่งในบทนี้ เราจะพาคุณติดตั้งสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งภาษา PHP และการตั้งค่าท...

แนะนำภาษา PHP ในภาษา PHP

ในบทแรกของการเรียนภาษา PHP เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับภาษาในเบื้องต้น รวมทั้งประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของภาษา PHP ในบทต่อไป เราจะพูดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งภาษา PHP ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และการตั้งค่าพื้นฐาน เพื่อที่จะพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา ...

ภาษา PHP

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนภาษา PHP ในพื้นฐาน เช่น โครงสร้างของภาษา ตัวแปร ตัวดำเนินการ คำสั่งควบคุม อาเรย์ ฟังก์ชัน และการเขียนโปรแกรมภาษา PHP แบบออบเจ็ค คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างคลาสและออบเจ็ค สำหรับการสอนในบทเรียนนี้จะเป็นแบบ Console แ...

Threads ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Thread ในภาษา Visual Basic เราจะมาสร้างโปรแกรมที่สามารถทำงานได้พร้อมกันหลาย Thread หรือการเขียนโปรแกรมแบบ Multithreading ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Thread ในภาษา Visual Basi...

Directives ในภาษา Visual Basic

Directives คือชุดคำสั่งที่ประมวลผลโดย Preprocessor ก่อนที่โปรแกรมจะทำการคอมไพล์ หรือในบางทีเรียกว่า Preprocessor Directives มันเป็นชุดคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของ Preprocessor สำหรับการประมวลผลซอสโค้ดในภาษา Visual Basic ยกตัวอย่างเช่น กำห...

Collections ในภาษา Visual Basic

ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจจะต้องจัดการกับข้อมูลหรือออบเจ็คที่เกี่ยวข้องกันหลายๆ อัน ในบทก่อนหน้าเราใช้อาเรย์ในการเก็บข้อมูลซึ่งจะต้องทราบขนาดที่แน่นอนของข้อมูลที่จะเก็บก่อน ในบทนี้เราจะพูดถึงการเก็บข้อมูลแบบไดนามิกส์ด้วยการใช้ Collection ในภา...

Input/output with files ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้เราจะทำงานกับไฟล์ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียน text file ในภาษา Visual Basic โปรแกรมคอมพิวเตอร์มักจะทำงานกับไฟล์ ไฟล์ใช้สำหรับเก็บข้อมูลบนหน่วยเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิส แผ่นซีดีรอม หรือแฟลชไดรฟ์ ซึ่งการเก็บข้อมูลในหน่วยเก็...

Exception ในภาษา Visual Basic

Exception คือคุณสมบัติในภาษา Visual Basic ที่ให้คุณสามารถจัดการกับข้อผิดพลาดที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน โดยการทำงานของ Exception นั้นจะช่วยให้โปรแกรมไม่ Error หรือหยุดการทำงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ในการจัดการ Exc...

Enums ในภาษา Visual Basic

Enum (อีนัม) เป็นประเภทข้อมูลที่ให้คุณสามารถกำหนดชื่อให้กับค่าคงที่ได้ โดยค่าของ Enum นั้นจะใช้กับชุดของข้อมูลแบบจำนวนเต็ม แต่เราสามารถอ้างถึงค่าคงที่นั้นได้ผ่านตัวอักษร ในการใช้ Enum จะทำให้เราสามารถทำงานกับค่าคงที่เหล่านั้นได้สะดวกขึ้น เช...