บทความล่าสุด

คำสั่งเลือกเงื่อนไข if else ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if else ซึ่งเป็นคำสั่งควบคุมพื้นฐานในภาษา JavaScript ที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง if - คำสั่ง if else - คำสั่ง else-if ...

ตัวดำเนินการ II ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวดำเนินการในภาษา JavaScript เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับตัวดำเนินการประเภทอื่นๆ ที่อาจเป็นมีประโยชน์และสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Compound assignment operators - Inc...

การตรวจสอบประเภทข้อมูล ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบประเภทข้อมูลในภาษา JavaScript โดยการใช้ตัวดำเนินการ typeof สำหรับตรวจสอบประเภทข้อมูลในตัวแปรหรือ Literal และตัวดำเนินการ instanceof สำหรับตรวจสอบประเภทของออบเจ็คว่าสร้างมาจากคลาสที่กำหนดหรือไม่ นี่...

ตัวดำเนินการ ในภาษา JavaScript

ตัวดำเนินการ (Operator) คือสัญลักษณ์ทางไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้ในคำนวณ เปรียบเทียบ หรือดำเนินการกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ออกมา ตัวดำเนินการจะทำงานกับตัวถูกดำเนินการ (Operands) ซึ่งอาจมีตั้งแต่หนึ่งตัวหรือหลายตัวถูกดำเนินการได้ ในภาษา Jav...

ตัวดำเนินการระดับบิต ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ เป็นเนื้อหาของตัวดำเนินการระดับบิตในภาษา JavaScript คุณจะได้เรียนรู้ว่าตัวดำเนินการระดับบิตคืออะไร และมันถูกนำไปใช้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวดำเนินการระดับบิตในภาษา JavaScript ซึ่งเป็นตัวดำเนินการที่...

ค่าคงที่ ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าคงที่ในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงการประกาศและใช้งานค่าคงที่ และการทำงานของค่าคงที่เมื่อใช้เก็บออบเจ็ค นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ค่าคงที่คืออะไร - การประกาศค่าคงที่ - ตัวอย่างการใช้งานค่าคงที่ - Built-in ค่...

ตัวแปร ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงการประกาศ การใช้งาน และขอบเขตของตัวแปร การทำงานของตัวแปรเมื่อข้อมูลที่ถูกเก็บเป็นออบเจ็ค นี่เป็นเนื้อหาของบทนี้ - ตัวแปรคืออะไร - การประกาศและใช้งานตัวแปร - ตัวแปรและออบเจ็...

ประเภทข้อมูล ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับประเภทข้อมูลในภาษา JavaScript คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทข้อมูลพื้นฐานของภาษา JavaScript ทั้ง 6 ประเภท และการใช้ตัวดำเนินการ typeof เพื่อตรวจสอบประเภทข้อมูลในภาษา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ประเภทข้อมูลคืออะไร - Nu...

การรับค่าและการแสดงผล ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับค่าและการแสดงผลในภาษา JavaScript; ภาษา JavaScript นั้นเป็นภาษาที่รันอยู่บน Host environment และไม่มีฟังก์ชันสำหรับการรับค่าเป็นของมันเอง ในบทนี้เราจะพูดถึงการรับค่าและแสดงผลบน Command line ที่รันบน Nod...

Escape characters ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Escape character ในภาษา JavaScript ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกียวกับ Escape character ในภาษา JavaScript และได้รู้ว่าเราจะนำมันมาใช้งานอย่างไรในการเขียนโปรแกรม

โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา JavaScript มันเป็นกฏและข้อบังคับที่เราต้องปฏิตามสำหรับการเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript เนื้อหาในบทนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับบทที่จะตามมาทั้งหมดของบทเรียน นี่เป็นเนื้อหาที่คุณจะได้เรีย...

การติดตั้ง Node.js และภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง Node.js ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เราจะใช้รันโปรแกรมภาษา JavaScript ในบทเรียนของเรา และการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code ซึ่งเป็น Editor ที่เราอยากแนะนำสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript นี่เป็นเ...

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Visual Studio Code

ในบทนี้ จะเป็นการแนะนำขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code และสร้างโปรเจ็คเพื่อเขียนโปรแกรมบน Windows Visual Studio Code หรือ VS Code นั้นเป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความ (Editor) แบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย Microsoft สำหรับ Windows ในปัจจุบัน โ...

แนะนำภาษา JavaScript

ในบทแรกของบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา JavaScript เราจะพูดถึงประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของภาษา รวมถึงทำความรู้จักกับ JavaScript engine ที่ใช้สำหรับรันโปรแกรมภาษา JavaScript ที่เราเขียนขึ้น และสุดท้ายพูดถึงเครื่องมือที่ใช้สำหรั...

Time วันที่และเวลา ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาในภาษา C เราจะพูดถึงการอ่านค่าเวลาจากระบบ การวัดความแตกต่างของเวลา และการทำงานอื่นๆ เกี่ยวกับเวลา ในภาษา C มีฟังก์ชันจากไลบรารี่มาตรฐาน time.h สำหรับการทำงานกับเวลา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ระบบเวลาในคอมพ...

การสุ่มตัวเลข ในภาษา C และ C++

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อสุ่มตัวเลขในภาษา C และภาษา C++ เราจะเขียนโค้ดเพื่อสุ่มตัวเลขโดยการใช้ฟังก์ชัน rand จากไลบรารี่ stdlib.h (หรือ cstdlib ในภาษา C++) และในตอนท้ายของบท จะเป็นการสร้างฟังก์ชันเพื่อสุ่มตัว...

String ฟังก์ชัน ในภาษา C

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสตริง (String) ซึ่งนั่นทำให้คุณทราบว่า String คืออะไร และเราสามารถนำมันมาใช้ในการเขียนโปรแกรมได้อย่างไร ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันเพื่อจัดการกับ String ซึ่งเป็นฟังก์ชันมาตรฐ...

String ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในภาษา C เราจะพูดเกี่ยวกับการประกาศและใช้งาน String การรับค่าและการแสดงผล String และการใช้งานฟังก์ชันที่สำคัญจากไลบรารี่ string.h เพื่อจัดการกับ String สตริง (String) หรือ Character sequence เป็นประเ...

Threads ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Thread ในภาษา Ruby เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Thread และการนำ Thread มาใช้งานในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการเขียนโปรแกรมแบบ Multi-Threaded ซึ่งเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์จาก Thread ซึ...

Exceptions ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Exception ในภาษา Ruby เราจะพูดถึงว่าข้อผิดพลาดคืออะไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม และการจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้โปรแกรมยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ และเรายังจะพูดถึงการออกแบบโปรแกรม...