บทความล่าสุด

ออบเจ็ค ในภาษา Visual Basic

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างคลาสไปแล้ว ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำคลาสมาสร้างออบเจ็คในภาษา Visual Basic ออบเจ็ค (objects) คือตัวแปรที่สร้างมากจากคลาส (class instance) ออบเจ็คจะประกอบไปด้วยสมาชิก...

คลาส ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลาสและการสร้างคลาสในภาษา Visual Basic ซึ่งเราจะใช้เป็นแม่แบบสำหรับการนำไปสร้างออบเจ็คเพื่อให้โปรแกรมทำงาน ซึ่งคลาสประกอบด้วยสองส่วนที่สำคัญคือคุณสมบัติและการทำงาน ในการเขียนโปรแกรมเชิงวั...

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในภาษา Visual Basic

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมของภาษา Visual Basic ทั้งไปหมดแล้ว ในความเป็นจริง นั่นเพียงพอที่คุณจะสามารถนำไปต่อยอดและสร้างโปรแกรมขึ้นมา หลังจากบทนี้ไป คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในภาษา Vi...

Function Procedures II ในภาษา Visual Basic

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและใช้งานฟังก์ชันในเบื้องต้นในภาษา Visual Basic ไปแล้ว ในบทนี้เราจะมาพูดถึงการใช้งานฟังก์ชันในขั้นสูง ซึ่งจะทำให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากขึ้น และเรียนรู้เ...

Function Procedures ในภาษา Visual Basic

ฟังก์ชันและโพซีเยอร์ เป็นชุดของคำสั่งเพื่อให้ในโปรแกรมทำงานบางอย่าง โดยฟังก์ชันและโพซีเยอร์นั้นถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือฟังก์ชันจะมีการส่งค่ากลับหลังจากการทำงานเสร็จสิ้น ส่วนโพซีเยอร์นั้นไม่มีการส่งค...

String ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ string ในภาษา Visual Basic เพราะว่า string นั้นมีเนื้อหาและรายละเอียดค่อนข้างมากสำหรับการเขียนโปรแกรม ดังนั้นเราจึงแบ่งเนื้อหาสำหรับพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเหมือนที่เราได้พูดไปก่อนแล้ว ในบทต...

อาเรย์ ในภาษา Visual Basic

อาเรย์ คือประเภทข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันได้หลายๆ ตัวในหนึ่งตัวแปร เราเรียกว่าตัวแปรอาเรย์ มันเป็นชุดของข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลเรียงต่อกันภายในหน่วยความจำ ข้อมูลของอาเรย์นั้นสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง index ของ...

คำสั่งวนซ้ำ ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การควบคุมโปรแกรม โดยใช้คำสั่งวนซ้ำในภาษา Visual Basic ซึ่งในการเขียนโปรแกรมนั้น มันเป็นไปได้ที่โปรแกรมจะต้องมีการทำงานซ้ำๆ กัน โดยการทำงานในคำสั่งเดิม ภายใต้เงือนไขหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่ง...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การควบคุมโปรแกรม โดยใช้คำสั่งเลือกเงื่อนไขในภาษา Visual Basicในการเขียนโปรแกรมนั้น เราอาจจะต้องการให้โปรแกรมให้ทำงานที่แตกต่างกันขึ้นกับเงือนไขต่างๆ ภายในโปรแกรม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้ฝนตก คุณจะ...

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงผลและการรับข้อมูลในภาษา Visual Basicในการเขียนโปรแกรม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่โปรแกรมสามารถติดต่อกับผู้ใช้ได้ ซึ่งโดยปกติจะมี 2 แบบ คือ การแสดงผล เป็นการแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมให้...

ตัวดำเนินการ ในภาษา Visual Basic

ตัวดำเนินการ ใช้สำหรับจัดการกับตัวแปรและค่าคงที่ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดค่า การเปรียบเทียบข้อมูล ตัวดำเนินการในภาษา Visual Basic นั้นมีหลายรูปแบบ นี่เป็นตัวดำเนินการในภาษา Visual Basic ที่คุณจะต้องทราบAssignment operator...

ค่าคงที่ ในภาษา Visual Basic

ค่าคงที่ (constants) เป็นตัวแปรหรือประเภทของข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในภายหลัง นั่นหมายความว่ามันจะต้องกำหนดค่าก่อนการทำงานของคอมไพเลอร์เสมอ ค่าคงที่ที่เราใช้กันบ่อยๆ นั่นก็คือ literal ซึ่งมันสามารถแบ่งแยกออกเป...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ เราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวแปรและประเภทข้อมูลในภาษา Visual Basicตัวแปร เป็นสิ่งสำคัญในการเขียนโปรแกรมทุกภาษา มันใช้ในการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ เพื่อที่จะนำมาใช้ได้ในภายหลังในโปรแกรม นอกจากนี้เรายังใช้ตัวแปรในการจั...

โครงสร้างของภาษา Visual Basic ในภาษา Visual Basic

ในการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ ทุกคนจะได้เขียนโปรแกรมที่ชื่อว่า "Hello Word" ซึ่งเป็นการแสดงข้อความ Hello Word ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ มันเป็นโปรแกรมที่ง่ายและพื้นฐานที่สุด เช่นเดียวกัน ในบทเรียนภาษา Visual Basic นี้เราจะใ...

แนะนำภาษา Visual Basic ในภาษา Visual Basic

นี่เป็นบทแรกของการเรียนภาษา Visual Basic ก่อนที่จะเริ่มต้นกับการเขียนโปรแกรม เราจะแนะนำให้คุณรู้จักภาษา Visual Basic และประวัติความเป็นมาของภาษาก่อน และเราจะอธิบายพื้นฐานการทำงานของภาษา และแนะนำเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกร...

Input/output with files ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การทำงานกับไฟล์ การอ่าน text file และการเขียนข้อมูลลงบน text file ในภาษา Java นอกจากหน่วยความจำสำรอง (ram) ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ชั่วคราว ยังมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ในแหล่งเก็บข้อมูลภายนอก เช่น...

Exception ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ exception ในภาษา Java มันเป็นวิธีการจัดการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรมทำงาน Exception คือการที่โปรแกรมพยายามจะทำงานบางอย่าง แต่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น แล้วโปรแกรมไม่สามารถจัดการข้อผิด...

Preprocessor directives ในภาษา C#

Preprocessor directives เป็นคำสั่งของโปรแกรมที่ประมวลผลในตอนที่คอมไพเลอร์เริ่มต้นทำงาน ซึ่งมันทำงานโดย preprocessor และก่อนที่โปรแกรมจะสร้าง executable file ที่ใช้ในการรันโปรแกรม preprocessor directives นั้นเริ่มต้นด้วยเ...

Encapsulation ในภาษา Java

ในบทเรียนนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับ encapsulation (คุณสมบัติการห่อหุ้ม) ในภาษา Java และอธิบายแนวคิดในการนำไปใช้งานและพัฒนาโปรแกรม ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ encapsulation คือการปกปิดหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของออบเจ็คจากภายน...

Access Modifiers ในภาษา Java

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับ Access Modifiers ในภาษา Java ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดการเข้าถึงในโปรแกรมAccess Modifiers เป็นคำสั่งในการควบคุมระดับการเข้าถึงของตัวแปรหรือเมธอดที่อยู่ภายในคลาส เหมือนที่คุณได้เห็นในการสร้างคลาส...