บทความล่าสุด

Structures ในภาษา Visual Basic

Structures หรือโครงสร้างข้อมูล คือประเภทข้อมูลประเภทหนึ่งในภาษา Visual Basic ที่สามารถมีสมาชิกภายในตัวของมันได้ ลักษณะโครงสร้างของ Structure นั้นจะคล้ายกับคลาส แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ Structure เป็นตัวแปรแบบ Valued type ในขณะที่คลาสเป็นแบบ ...

Events ในภาษา Visual Basic

Event คือสิ่งที่ทำให้คลาสหรือออบเจ็คสามารถแจ้งเตือนไปยังคลาสหรือออบเจ็คอื่นได้เมื่อมีบางอย่างได้เกิดขึ้นในโปรแกรม โดยการทำงานของ Event จะมีสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นแหล่งกำเนิด (raise) ของ Event นั้นจะเรียกว่า sender และส่วนที่ทำหน้าที่จัดการกั...

Delegates ในภาษา Visual Basic

Delegate เป็นประเภทข้อมูลที่ใช้ในการอ้างถึงฟังก์ชันหรือเมธอด บางทีเราเรียก delegate ว่าเป็นพอยน์เตอร์ของฟังก์ชัน ในการใช้ delegate จะทำให้เราสามารถทำงานกับฟังก์ชันได้อย่างปลอดภัย ในภาษา Visual Basic นั้น delegate เป็นประเภทข้อมูลออบเจ็คจากค...

Properties ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน property ในภาษา Visual Basic เพื่ออ่านและเขียนข้อมูลจากสมาชิกภายในคลาส Property เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งของคลาสที่ให้โปรแกรมสามารถอ่านและเขียนค่าภายในคลาสได้อย่างยืดหยุ่น โดย Property นั้นสามารถทำงานไ...

Interfaces ในภาษา Visual Basic

Interfaces คือการอธิบายการกระทำที่ออบเจ็คสามารถทำได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิด TV คุณจะต้องกดปุ่มเปิดเพื่อที่จะเปิดมัน เราทราบว่า TV จำเป็นต้องมีปุ่มเพื่อที่จะเปิด แต่เราไม่ได้สนใจว่าขั้นตอนการทำงานของมันจะเป็นอย่างไร ในบทนี้คุณได้เรียนรู...

Polymorphism ในภาษา Visual Basic

Polymorphism เป็นคุณสมบัติที่สำคัญเป็นอันดับที่สามในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ต่อจากคุณสมบัติการห่อหุ่มและการสืบทอด คำว่า Polymorphism นั้นเป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษากรีก ซึ่งหมายความว่า "หลากหลายรูปแบบ" ดังนั้นในการเขียนโปรแกรม Polymorphism ก็ค...

Encapsulation ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติการห่อหุ้มข้อมูลหรือ encapsulation ในภาษา Visual Basic Encapsulation คือคุณสมบัติในการห่อหุ้มข้อมูลในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยตัวแปรหรือเมธอดภายในคลาสจะไม่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอก ยกตัวอย่างเช่น เม...

Inheritance ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสืบทอดในภาษา Visual Basic ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่คลาสสามารถถ่ายทอดไปยังคลาสใหม่ได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสืบทอดในภาษา Visual Basic การ Override...

ออบเจ็ค ในภาษา Visual Basic

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างคลาสไปแล้ว ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำคลาสมาสร้างออบเจ็คในภาษา Visual Basic ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างออบเจ็คในภาษา Visual Basic การใช้งานคอนสตรัคเตอร์ในการสร้างออบเจ็ค และก...

คลาส ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลาสและการสร้างคลาสในภาษา Visual Basic ซึ่งเราจะใช้เป็นแม่แบบสำหรับการนำไปสร้างออบเจ็คเพื่อให้โปรแกรมทำงาน ซึ่งคลาสประกอบด้วยสองส่วนที่สำคัญคือคุณสมบัติและการทำงาน ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลาสและการสร...

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในภาษา Visual Basic

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมของภาษา Visual Basic ทั้งไปหมดแล้ว ในความเป็นจริง นั่นเพียงพอที่คุณจะสามารถนำไปต่อยอดและสร้างโปรแกรมขึ้นมา หลังจากบทนี้ไป คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในภาษา Visual Basic ซึ่งถือว่...

Function Procedures II ในภาษา Visual Basic

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและใช้งานฟังก์ชันในเบื้องต้นในภาษา Visual Basic ไปแล้ว ในบทนี้เราจะมาพูดถึงการใช้งานฟังก์ชันในขั้นสูง ซึ่งจะทำให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากขึ้น และเรียนรู้เกี่ยวกับขอบเขตของตัว...

Function Procedures ในภาษา Visual Basic

ฟังก์ชันและโพซีเยอร์ เป็นชุดของคำสั่งเพื่อให้ในโปรแกรมทำงานบางอย่าง โดยฟังก์ชันและโพซีเยอร์นั้นถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือฟังก์ชันจะมีการส่งค่ากลับหลังจากการทำงานเสร็จสิ้น ส่วนโพซีเยอร์นั้นไม่มีการส่งค่ากลับ การใช้ฟังก์ชั...

String ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ string ในภาษา Visual Basic เพราะว่า string นั้นมีเนื้อหาและรายละเอียดค่อนข้างมากสำหรับการเขียนโปรแกรม ดังนั้นเราจึงแบ่งเนื้อหาสำหรับพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะ เหมือนที่เราได้พูดไปก่อนแล้ว ในบทตัวแปรและประเภทข้อมู...

อาเรย์ ในภาษา Visual Basic

อาเรย์ คือประเภทข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันได้หลายๆ ตัวในหนึ่งตัวแปร เราเรียกว่าตัวแปรอาเรย์ มันเป็นชุดของข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลเรียงต่อกันภายในหน่วยความจำ ข้อมูลของอาเรย์นั้นสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง index ของมัน การใช้อาเรย์ในกา...

ภาษา Visual Basic

นี่เป็นบทเรียนภาษา Visual Basic ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา Visual Basic เช่น โครงสร้างของภาษา ตัวแปร ตัวดำเนินการ ฟังก์ชัน คลาสและออบเจ็ค และคุณสมบัติต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในบทเรียนของเราจะเป็นการโปรแกรมแบบ Console...

คำสั่งวนซ้ำ ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การควบคุมโปรแกรม โดยใช้คำสั่งวนซ้ำในภาษา Visual Basic ซึ่งในการเขียนโปรแกรมนั้น มันเป็นไปได้ที่โปรแกรมจะต้องมีการทำงานซ้ำๆ กัน โดยการทำงานในคำสั่งเดิม ภายใต้เงือนไขหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งการที่จะควบคุมให้โป...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การควบคุมโปรแกรม โดยใช้คำสั่งเลือกเงื่อนไขในภาษา Visual Basic ในการเขียนโปรแกรมนั้น เราอาจจะต้องการให้โปรแกรมให้ทำงานที่แตกต่างกันขึ้นกับเงือนไขต่างๆ ภายในโปรแกรม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้ฝนตก คุณจะไปทำงานด้วยรถส่วนตั...

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงผลและการรับข้อมูลในภาษา Visual Basic ในการเขียนโปรแกรม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่โปรแกรมสามารถติดต่อกับผู้ใช้ได้ ซึ่งโดยปกติจะมี 2 แบบ คือ การแสดงผล เป็นการแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมให้กับผู้ใช้ เช่น แสดง...

ตัวดำเนินการ ในภาษา Visual Basic

ตัวดำเนินการ ใช้สำหรับจัดการกับตัวแปรและค่าคงที่ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดค่า การเปรียบเทียบข้อมูล ตัวดำเนินการในภาษา Visual Basic นั้นมีหลายรูปแบบ นี่เป็นตัวดำเนินการในภาษา Visual Basic ที่คุณจะต้องทราบ - Assignment operator - Arithmetic op...