บทความล่าสุด

ค่าคงที่ ในภาษา Visual Basic

ค่าคงที่ (constants) เป็นตัวแปรหรือประเภทของข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในภายหลัง นั่นหมายความว่ามันจะต้องกำหนดค่าก่อนการทำงานของคอมไพเลอร์เสมอ ค่าคงที่ที่เราใช้กันบ่อยๆ นั่นก็คือ literal ซึ่งมันสามารถแบ่งแยกออกเป็น integer, floa...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ เราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวแปรและประเภทข้อมูลในภาษา Visual Basic ตัวแปร เป็นสิ่งสำคัญในการเขียนโปรแกรมทุกภาษา มันใช้ในการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ เพื่อที่จะนำมาใช้ได้ในภายหลังในโปรแกรม นอกจากนี้เรายังใช้ตัวแปรในการจัดการกับข้อมูลประเภท...

โครงสร้างของภาษา Visual Basic ในภาษา Visual Basic

ในการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ ทุกคนจะได้เขียนโปรแกรมที่ชื่อว่า "Hello Word" ซึ่งเป็นการแสดงข้อความ Hello Word ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ มันเป็นโปรแกรมที่ง่ายและพื้นฐานที่สุด เช่นเดียวกัน ในบทเรียนภาษา Visual Basic นี้เราจะให้คุณเห็นมัน `` ...

แนะนำภาษา Visual Basic ในภาษา Visual Basic

นี่เป็นบทแรกของการเรียนภาษา Visual Basic ก่อนที่จะเริ่มต้นกับการเขียนโปรแกรม เราจะแนะนำให้คุณรู้จักภาษา Visual Basic และประวัติความเป็นมาของภาษาก่อน และเราจะอธิบายพื้นฐานการทำงานของภาษา และแนะนำเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ในบทนี้ เราอธิบายพ...

Input/output with files ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การทำงานกับไฟล์ การอ่าน text file และการเขียนข้อมูลลงบน text file ในภาษา Java นอกจากหน่วยความจำสำรอง (ram) ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ชั่วคราว ยังมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ในแหล่งเก็บข้อมูลภายนอก เช่น ฮาร์ดดิส ซึ่งในบาง...

Exception ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ exception ในภาษา Java มันเป็นวิธีการจัดการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรมทำงาน ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ exception ในภาษา Java และการจัดการกับ exception เหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้น

Preprocessor directives ในภาษา C#

Preprocessor directives เป็นคำสั่งของโปรแกรมที่ประมวลผลในตอนที่คอมไพเลอร์เริ่มต้นทำงาน ซึ่งมันทำงานโดย preprocessor และก่อนที่โปรแกรมจะสร้าง executable file ที่ใช้ในการรันโปรแกรม preprocessor directives นั้นเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย hash (ในบ...

Encapsulation ในภาษา Java

ในบทเรียนนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับ encapsulation (คุณสมบัติการห่อหุ้ม) ในภาษา Java และอธิบายแนวคิดในการนำไปใช้งานและพัฒนาโปรแกรม ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ encapsulation ในภาษา Java และแนวคิดการทำงานของมัน มันมีประโยชน์ในการใช้สำหรับพัฒนาโ...

Access Modifiers ในภาษา Java

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับ Access Modifiers ในภาษา Java ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดการเข้าถึงในโปรแกรม Access Modifiers เป็นคำสั่งในการควบคุมระดับการเข้าถึงของตัวแปรหรือเมธอดที่อยู่ภายในคลาส เหมือนที่คุณได้เห็นในการสร้างคลาสหลัก ชื่อของคลาสและ...

Events ในภาษา C#

Event คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรมทำงาน เพื่อทำบางอย่างในโปรแกรม เช่น การกดปุ่ม หรือการทำงานของนาฬิกา การ interrupt จากอินพุตเอาท์พุตภายนอก ในการจัดการกับ event ที่เกิดขึ้นในภาษา Cในบทนี้ คุณได้รู้จักกับ event ในภาษา C# การสร้าง e...

Packages ในภาษา Java

Package คือการจัดหมวดหมู่หรือแบ่งแยกกลุ่มของคลาสให้เป็นกลุ่มๆ ซึ่งเรียกว่า namespaces เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในการเขียนโปรแกรม หรือการทำให้โครงสร้างของโปรแกรมมีระเบียบ Package นั้นมีแนวคิดคล้ายกับ file system ของระบบปฏิบัติการ ยกตัวอย่างเช...

Interfaces ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกียวกับ Interface ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดเมธอดที่คลาสจะต้องมี และเราจะพูดถึงการสร้างและการนำไปใช้งานร่วมกับคลาสในภาษา Java ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ interface และได้ทราบประโยชน์ของมัน และการนำไปใช้กับคลาส ซึ่ง...

Polymorphism ในภาษา Java

ในบทเรียน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ Polymorphism ในภาษา Java ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเป็นอันดับที่สามในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่ต่อจาก Inheritance และ Encapsulation ซึ่ง Polymorphism เป็นคุณสมบัติที่จะทำให้การเขียนโปรแกรมนั้นมีค...

Input/output with files ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในการทำงานกับไฟล์ เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์และเขียนข้อมูลลงไปบนไฟล์ในภาษา Cในบทนี้ คุณได้เรียนรู้การทำงานกับไฟล์ในภาษา C# โดยการอ่านไฟล์และการเขียนไฟล์ เพื่อเก็บข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Text fi...

Threads ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ thread และวิธีการใช้งาน thread ในภาษา Cในบทเรียนนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้าง thread ในภาษา C# และการใช้งานในเบื้องต้น

Delegates ในภาษา C#

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับ Delegates และวิธีการใช้งานกับเมธอดในภาษา Cในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ delegate ในภาษา C# และการใช้งานในสภานการณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการออกแบบโปรแกรม

Inheritance ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Inheritance (การสืบทอด) ในภาษา Java ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Inheritance (คุณสมบัติการสืบทอด) ในภาษา Java ซึ่งคุณได้เห็นว่าคุณสามารถนำคุณสมบัติของ...

คลาสและออบเจ็ค ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างคลาส และนำคลาสไปสร้างออบเจ็คในภาษา Java มันก็คือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตุถุที่เราได้พูดถึงในบทก่อนหน้า การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นจะประกอบไปด้วยคลาสและออบเจ็ค ออบเจ็คแต่อันจะมีตัวแปรในการเก็บข้อมูล (var...

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในภาษา Java

ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented programming, OOP) ในภาษา Java ซึ่งเป็นรูปแบบในการเขียนโปรแกรมที่สำคัญในปัจจุบัน หรือเป็นการพัฒนาจากการเขียนโปรแกรมแบบเดิมที่เราคุณเคยกันคือ Procedural programming แล...

เมธอด ในภาษา Java

เมธอด เป็นกลุ่มของคำสั่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่บางอย่าง การสร้างเมธอดจะสามารถทำให้เราใช้โค้ดนั้นซ้ำๆ โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่ เมื่อสร้างเมธอดในภาษา Java มันสามารถที่จะเรียกใช้งานได้จากส่วนใดๆ ของโปรแกรม ขึ้นกับขอบเขตและระดับการ...