บทความล่าสุด

Events ใน ภาษา C#

Event คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรมทำงาน เพื่อทำบางอย่างในโปรแกรม เช่น การกดปุ่ม หรือการทำงานของนาฬิกา การ interrupt จากอินพุตเอาท์พุตภายนอกในการจัดการกับ event ที่เกิดขึ้นในภาษา C# เราต้องสร้างเมธอดสำหรับการ Callback ซึ่งเป็นเมธอด...

Packages ใน ภาษา Java

Package คือการจัดหมวดหมู่หรือแบ่งแยกกลุ่มของคลาสให้เป็นกลุ่มๆ ซึ่งเรียกว่า namespaces เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในการเขียนโปรแกรม หรือการทำให้โครงสร้างของโปรแกรมมีระเบียบPackage นั้นมีแนวคิดคล้ายกับ file system ของระบบปฏิบัติการ ยกตัวอย่างเช่...

Interfaces ใน ภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกียวกับ Interface ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดเมธอดที่คลาสจะต้องมี และเราจะพูดถึงการสร้างและการนำไปใช้งานร่วมกับคลาสในภาษา Java Interface นั้นคล้ายกับคลาส แต่ภายใน interface จะมีได้แค่ค่าคงที่ และการประกาศรูปแบบของเมธอ...

Polymorphism ใน ภาษา Java

ในบทเรียน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ Polymorphism ในภาษา Java ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเป็นอันดับที่สามในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่ต่อจาก Inheritance และ Encapsulation ซึ่ง Polymorphism เป็นคุณสมบัติที่จะทำให้การเขียนโปรแกรมนั้นมีค...

Input/output with files ใน ภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในการทำงานกับไฟล์ เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์และเขียนข้อมูลลงไปบนไฟล์ในภาษา C#โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนมากทำงานกับไฟล์ ซึ่งไฟล์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ text file และ binary ไฟล์ ในบางครั้งการเขียนโป...

Threads ใน ภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ thread และวิธีการใช้งาน thread ในภาษา C# Thread เป็นการทำงานของโปรแกรมที่สามารถทำงานแบบ concurrence (แบบขนาน) โดยแต่ละ thread จะทำงานไปพร้อมกัน โดยปกติการทำงานของโปรแกรมนั้นจะทำงานทีละบรรทัด และต้องรอให้บรร...

Delegates ใน ภาษา C#

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับ Delegates และวิธีการใช้งานกับเมธอดในภาษา C# Delegates เป็นตัวแปรประเภท reference type ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสนับสนุนการเขียนโปรแกรมในภาษา C# มันใช้สำหรับในการอ้างถึงข้อมูลอื่น แทนที่จะอ้างถึงออบเจ็ค มันอ้างถึงเมธอดแทน ห...

Inheritance ใน ภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Inheritance (การสืบทอด) ในภาษา Java ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Inheritance เป็นคุณสมบัติในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่เรียกว่าคุณสมบัติการสืบทอด โดยที่คลาสสามารถสืบทอดสมาชิกของมันจา...

คลาสและออบเจ็ค ใน ภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างคลาส และนำคลาสไปสร้างออบเจ็คในภาษา Java มันก็คือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตุถุที่เราได้พูดถึงในบทก่อนหน้าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นจะประกอบไปด้วยคลาสและออบเจ็ค ออบเจ็คแต่อันจะมีตัวแปรในการเก็บข้อมูล (variabl...

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ใน ภาษา Java

ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented programming, OOP) ในภาษา Java ซึ่งเป็นรูปแบบในการเขียนโปรแกรมที่สำคัญในปัจจุบัน หรือเป็นการพัฒนาจากการเขียนโปรแกรมแบบเดิมที่เราคุณเคยกันคือ Procedural programming แล...

เมธอด ใน ภาษา Java

เมธอด เป็นกลุ่มของคำสั่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่บางอย่าง การสร้างเมธอดจะสามารถทำให้เราใช้โค้ดนั้นซ้ำๆ โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่เมื่อสร้างเมธอดในภาษา Java มันสามารถที่จะเรียกใช้งานได้จากส่วนใดๆ ของโปรแกรม ขึ้นกับขอบเขตและระดับการเข้า...

Type Conversions ใน ภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงข้อมูลในภาษา Java เพื่อที่จะแปลงข้อมูลจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม เช่น การแปลงข้อมูลจากตัวเลขเป็น String หรือแปลงข้อมูลจาก String เป็นตัวเลขในการเข...

String ใน ภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับประเภทข้อมูล String และคลาสของ String โดยละเอียด และนอกจากนี้ยังเรียนรู้ถึงวิธีการใช้เมธอดเพื่อจัดการ String ในภาษา Java String เป็นข้อมูลประเภทออบเจ็คและในการประกาศตัวแปรนั้นทำได้โดยคลาส String ในภาษา Java นั้...

อาเรย์ ใน ภาษา Java

ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับอาเรย์ การสร้างและใช้งานอาเรย์ในภาษา Java การใช้งานอาเรย์กับคำสั่ง For loop อาเรย์ (Array) คือ ประเภทของข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันแบบเป็นลำดับได้ โดยข้อมูลนั้นจะอยู่ในตัวแปรตัวเดียวกันที่เรีย...

คำสั่งวนซ้ำ ใน ภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การควบคุมโปรแกรมโดยใช้คำสั่งวนซ้ำ เพื่อควบคุมโปรแกรมให้ทำงานซ้ำๆ ได้คำสั่งวนซ้ำ (loop statements) เป็นคำสั่งที่ทำให้คุณสามารถควบโปรแกรมให้มันทำงานซ้ำๆ ได้ ถ้าหากเงือนไขนั้นยังคงเป็นจริง มันเป็นคำสั่งที่มีประโยชน์เป็น...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข ใน ภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการควบคุมการทำงานของโปรแกรมโดยคำสั่งเงื่อนไขในภาษา Java เพื่อควบคุมโปรแกรมให้ทำงานตามที่ต้องการ โดยคำสั่งเงื่อนไขในภาษา Java ที่คุณจะเรียนรู้ในบทนี้จะมีด้วยกันดังนี้คำสั่ง ifคำสั่ง if elseคำสั่ง else-ifคำสั่ง swi...

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ใน ภาษา Java

ในการเขียนโปรแกรมนั้น สิ่งที่สำคัญคือการที่โปรแกรมสามารถติดต่อกับผู้ใช้ ซึ่งจะมีในสองลักษณะคือ Input คือการรับข้อมูลมาจากผู้ใช้ และนำมาประมวลผลในโปรแกรม และ Output คือการส่งข้อมูลกลับและแสดงผลให้กับผู้ใช้ สำหรับบทเรียน Java นี้ เราจะพูดเกี่...

ตัวดำเนินการ ใน ภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวดำเนินการในภาษา Java และการใช้งานตัวดำเนินการ ในภาษา Java มีตัวดำเนินการประเภทต่างๆ ดังนี้ String concatenating operator หรือเครื่องหมายในการเชื่อมต่อ String จะใช้สำหรับต่อ String เป็น String เดียวกัน ตัว...

ค่าคงที่ ใน ภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าคงที่ (constants) ในภาษา Java ตั้งแต่วิธีการประกาศค่าคงที่ การใช้งาน ประโยชน์และข้อได้เปรียบของการใช้งานค่าคงที่ และเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง final ที่สามารถใช้กับค่าคงที่และอื่นๆ ค่าคงที่ คือตัวแปรที่ใช้อ้...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ใน ภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรและประเภทข้อมูลชนิดต่างๆ ในภาษา Java ที่จะใช้กับข้อมูลในกรณีที่โปรแกรมต้องจัดการกับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ในภาษา Java มีข้อมูลพื้นฐาน 8 ชนิดให้สามารถใช้งาน เรามักจะเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่า Primitive types...