บทความล่าสุด

Type Conversions ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงข้อมูลในภาษา Java เพื่อที่จะแปลงข้อมูลจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม เช่น การแปลงข้อมูลจากตัวเลขเป็น String หรือแปลงข้อมูลจาก String เป็นตัวเลข ในการเ...

String ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับประเภทข้อมูล String และคลาสของ String โดยละเอียด และนอกจากนี้ยังเรียนรู้ถึงวิธีการใช้เมธอดเพื่อจัดการ String ในภาษา Java ในบทนี้ คุณได้รู้จักกับ String และทราบว่ามันเป็นอ็อบเจ็คชนิดหนึ่ง และนอกจากนี้ใช้เมธอดต่า...

อาเรย์ ในภาษา Java

ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับอาเรย์ การสร้างและใช้งานอาเรย์ในภาษา Java การใช้งานอาเรย์กับคำสั่ง For loop ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเรย์ในภาษา Java เพื่อเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันคราวละมากๆ และการใช้งานอาเรย์ทั้ง 1 มิติ และ 2 มิต...

คำสั่งวนซ้ำ ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การควบคุมโปรแกรมโดยใช้คำสั่งวนซ้ำ เพื่อควบคุมโปรแกรมให้ทำงานซ้ำๆ ได้ คำสั่งวนซ้ำ (loop statements) เป็นคำสั่งที่ทำให้คุณสามารถควบโปรแกรมให้มันทำงานซ้ำๆ ได้ ถ้าหากเงือนไขนั้นยังคงเป็นจริง มันเป็นคำสั่งที่มีประโยชน์เป็...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการควบคุมการทำงานของโปรแกรมโดยคำสั่งเงื่อนไขในภาษา Java เพื่อควบคุมโปรแกรมให้ทำงานตามที่ต้องการ โดยคำสั่งเงื่อนไขในภาษา Java ที่คุณจะเรียนรู้ในบทนี้จะมีด้วยกันดังนี้ - คำสั่ง if - คำสั่ง if else - คำสั่ง els...

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ในภาษา Java

ในการเขียนโปรแกรมนั้น สิ่งที่สำคัญคือการที่โปรแกรมสามารถติดต่อกับผู้ใช้ ซึ่งจะมีในสองลักษณะคือ Input คือการรับข้อมูลมาจากผู้ใช้ และนำมาประมวลผลในโปรแกรม และ Output คือการส่งข้อมูลกลับและแสดงผลให้กับผู้ใช้ สำหรับบทเรียน Java นี้ เราจะพูดเกี่...

ตัวดำเนินการ ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวดำเนินการในภาษา Java และการใช้งานตัวดำเนินการ ในภาษา Java มีตัวดำเนินการประเภทต่างๆ ดังนี้ ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวดำเนินการในภาษา Java อย่างละเอียด ซึ่งมันมีความจำเป็นที่จะในไปใช้ในการเขียนโป...

ค่าคงที่ ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าคงที่ (constants) ในภาษา Java ตั้งแต่วิธีการประกาศค่าคงที่ การใช้งาน ประโยชน์และข้อได้เปรียบของการใช้งานค่าคงที่ และเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง final ที่สามารถใช้กับค่าคงที่และอื่นๆ ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรและประเภทข้อมูลชนิดต่างๆ ในภาษา Java ที่จะใช้กับข้อมูลในกรณีที่โปรแกรมต้องจัดการกับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปร วิธีการประกาศตัวแปร และการใช้งานตัวแปร ในบทต่อไปเราจะแนะนำ...

โครงสร้างของภาษา Java ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนโครงสร้างพื้นฐานของภาษา Java และรูปแบบต่างๆ ในการใช้งานของภาษา เราจะมาเริ่มต้นกับโปรแกรมสุดคลาสสิค Hello World Program ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้โครงสร้างภาษา Java พื้นฐานที่สำคัญที่จะต้องนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมต่อไป

ทำความรู้จักกับภาษา Java ในภาษา Java

ในบทนี้คุณได้รู้จักกับภาษา Java ประวัติและวิธีการทำงานของมัน รวมทั้งการเตรียมเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ในบทต่อไปเราจะเริ่มต้นด้วยโปรแกรมแรกที่ชื่อว่า Hello World Progra

ภาษา Java

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Java ตั้งแต่พื้นฐานและโครงสร้างของภาษา Java ตัวแปร ตัวดำเนินการ อาเรย์ string และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) คลาสและออบเจ็ค และคุณสมบัติต่างๆ ของออบเจ็ค อย่างไรก็ตามในบทเรียนนี้จะเป็นแบบ C...

ออบเจ็ค ในภาษา C#

ในก่อนหน้านี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้างคลาสในภาษา Cในบทนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการนำคลาสมาสร้างออบเจ็คเบื้องต้น และรู้จักกับคำสั่งที่สำคัญเกี่ยวกับออบเจ็คในภาษา C#

อาเรย์ ในภาษา C#

อาเรย์ใน Cในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเรย์ในภาษา C# ในแบบต่างๆ ทั้งอาเรย์หนึ่งมิติ อาเรย์หลายมิติ และอาเรย์ของอาเรย์

Generic Collections ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้รู้จักกับ Collections ในภาษา Cในบทนี้คุณได้รู้จักกับ Generic พื้นฐานในภาษา C# และการใช้งานแบบต่างๆ และคุณสามารถดู Generic ทั้งหมดได้ที่นี่ [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.collections.generic(v=vs.110).aspx](...

Encapsulation ในภาษา C#

ในบทนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Encapsulation ในภาษา C# ซึ่งเป็นการกำหนดระดับในการเข้าถึงข้อมูลระดับต่างๆ เพื่อช่วยให้การจัดการต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น หรือช่วยปกติความลับบางอย่างในโปรแกรมของเรา

Overloading Operators ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้รู้จักและการใช้งานกับ Overloading Operators ในภาษา Cในบทนี้ คุณได้รู้จักและได้รู้การสร้างและการใช้งาน Overloading operators ในภาษา C# เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามที่ต้องการได้ และมันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการจัดการกับออบเจ็...

Enums ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้รู้จักและเรียนรู้วิธีการใช้ enum ในภาษา C# ซึ่งมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายสถานะการณ์ และการสร้าง enum ด้วยการกำหนดค่าเอง

Exception ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนและทำความรู้จักกับ Exception ในภาษา Cในบทนี้ คณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Exception ในภาษา C# นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้าง Exception ของคุณได้เอง เพื่อจัดงานในงานที่คุณต้องการที่ในภาษา C# ไม่มีให้

Interfaces ในภาษา C#

ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Interfaces เป็นคำที่ใช้กับการกำหนดประเภทของข้อมูลแบบ abstract โดยการกำหนดเมธอดที่ไม่มีโค้ดการทำงาน ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Interface ในภาษา Cในบทนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Interfaces ในภาษา C# และการใช้ง...