บทความล่าสุด

Structs ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลในภาษา Cในบทนี้คุณได้เรียนรู้ในการสร้างและการใช้งานโครงสร้างข้อมูลในภาษา C# และการนำไปใช้กับอาเรย์ และเมธอดในโครงสร้างข้อมูล

Properties ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Property และวิธีการใช้งานของมันที่จะช่วยให้สามารถเข้าถึงสมาชิกภายในคลาสได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งมันสามารถทำงานได้เหมือนฟังก์ชันแต่มีการเรียกใช้งานที่ง่ายเหมือนตัวแปร ซึ่งการใช้ Property นั้นถือว่าเป็นแนวคิดหนึ่งข...

Polymorphism ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้รู้จักกับคุณสมบัติ Polymorphism ในภาษา Cในบทนี้ คุณได้เรียนรู้และการใช้งานเกี่ยวกับ Polymorphism ในภาษา C# ซึ่งมันมีประโยชน์ที่จะช่วยให้โปรแกรมของเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น เช่น ในตัวอย่างเราได้เก็บตัวแปรออบเ...

Inheritance ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Inheritance (การสืบทอด) ในภาษา Cในบทนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยกวับคุณสมบัติ Inheritance ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่มีในภาษา C# และการ Override และการใช้คำสั่ง base ในการเข้าถึง Base class ของมัน

คลาส ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างคลาสและออบเจ็คในภาษา Cในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลาสและการสร้างคลาสในภาษา C# และนอกจากนี้ยังได้รู้จักคอนสตรัคเตอร์ที่จะช่วยให้กำหนดค่าเริ่มต้นของออบเจ็คได้ ในบทต่อไปคุณจได้เรียนรู้เกี่ยวกับออบเจ็ค ที...

Namespaces ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณได้เรียนเกี่ยวกับ namespace และรู้วิธีการสร้างและใช้มันเมื่อต้องการ และในบทนี้ คุณได้เห็นเกี่ยวกับคลาสและออบเจ็ค ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะได้เรียนในบทต่อไป

เมธอด ในภาษา C#

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับเมธอดในภาษา Cในบทนี้ คุณได้เรียนสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับเมธอด และได้เรียนรู้ทั้งเมธอดที่มีการส่งค่ากลับและไม่มีการส่งค่ากลับ

คำสั่งวนซ้ำ ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำเพื่อควบคุมโปรแกรม เช่น คำสั่ง while loop, do-while loop, for loop และ foreach loop คำสั่งวนซ้ำ (loop statements) ถูกใช้เพื่อควบคุมโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมทำบางส่วนของโค้ดซ้ำๆ มีลูปหลายประเภทท...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข ในภาษา C#

ในเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งเงื่อนไขในภาษา Cในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมโปรแกรมโดยใช้คำสั่งเลือกจากเงื่อนไขในภาษา C#

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ในภาษา C#

ในการเขียนโปรแกรม สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือโปรแกรมต้องมีการติดต่อกับผู้ใช้ โดยพื้นฐานแล้วเป็นการแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมซึ่งเรียกว่า output โดยทั่วไปมักจะเป็นหน้าจอของคอมพิวเตอร์ และอีกอย่างหนึ่งคือการให้ข้อมูลกับโปรแกรม เรียกว่า input โดยปกติ...

ตัวดำเนินการ ในภาษา C#

ตัวดำเนินการ คือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อให้ทำงานกับตัวแปรและค่าคงที่เพื่อสร้าง expression ในการเขียนโปรแกรม ในภาษา Cในบทเรียนนี้ คุณได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษา C#และได้ดูวิธีการใช้งานในเบื้องต้น

ค่าคงที่ ในภาษา C#

ค่าคงที่ เป็นตัวแปรที่ค่าของมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ถูกสร้างขึ้น และค่าของมันจะต้องถูกกำหนดให้ในตอนที่สร้างทันที เนื่องจากมันคือตัวแปรประเภทหนึ่ง การใช้งานของมันจะเหมือนกับตัวแปรปกติ แต่ในการประกาศต้องใช้คำสั่ง const นำหน้าเพื่อ...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปร และประเภทข้อมูล ในภาษา C# เราได้พูดเกี่ยวกับประเภทข้อมูลแบบต่างๆ ขนาดและค่าที่มันสามารถเก็บได้ และการประกาศและการใช้งานตัวแปรซึ่งเป็นพื้นฐานในการในการเขียนโปรแกรม

โครงสร้างของภาษา C# ในภาษา C#

โปรแกรม Hello World ในภาษา Cในบทนี้ คุณได้เรียนรู้พื้นฐานโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมในภาษา C#

แนะนำให้รู้จักกับภาษา C# ในภาษา C#

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับภาษา Cในบทนี้ เราได้พูดถึงความหมายและประวัติของภาษา C# รวมถึงได้แนะนำเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรม ในบทต่อไป เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับโครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมในภาษา C# และสร้างโปรเจ็คโดย Visual C#

ภาษา C#

นี่เป็นบทเรียนภาษา Cหลังจากเสร็จสิ้นบทเรียนนี้แล้ว คุณจะรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับภาษา C# ทั้งในพื้นฐานและการเขียนโปรแกรมในขั้นสูง (OOP) และคุณจะสามารถใช้ความรู้นี้ในการต่อยอดเพื่อที่จะเขียนโปรแกรมภาษา C# ขั้นสูงได้ต่อไป เช่น การพัฒนาเกม การเ...

Input/output with files ในภาษา C++

ในบทสุดท้ายของบทเรียนภาษา C++ นี้ คุณจะได้เรียนการดำเนินการพื้นฐานกับไฟล์ โดยเราสามารถที่อ่านและเขียนบางอย่างลงไปใน text ไฟล์ fstream เป็นไลบรารีมาตรฐานที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินการบางอย่างกับไฟล์ โดยจะมี 3 steam classes ในไลบรารี่ที่แสดงในร...

Preprocessor directives ในภาษา C++

Preprocessor directives เป็นบรรทัดคำสั่งในโปรแกรมที่จะถูกประมวลผลก่อนที่คอมไพล์เลอร์จะทำงาน มันทำงานโดย Preprocessor และคำสั่งเหล่านี้จะต้องใส่เครื่องหมาย (ในตัวอย่างนี้ คุณได้เห็นแล้วหลายครั้ง โดยอันแรกจะปิดด้วย <> นั่นหมายถึงไลบรารี่มาตรฐ...

Exceptions ในภาษา C++

ในการเขียนโปรแกรม อาจจะมีบางครั้งที่โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ซึ่งข้อผิดพลาดนี้อาจจะเกิดจากการเขียนโปรแกรมหรืออาจจะเกิดจากสภาพแว้ดล้อมอย่างอื่น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดนี้ขึ้นจะทำให้การเขียนโปรแกรมหยุดทำงาน ดังนั้นในภาษา C++ เราสามารถแก้ไขปัญหาน...

Type conversions ในภาษา C++

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงข้อมูลในภาษา C++ สำหรับแปลงข้อมูลอีกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภท ซึ่งการแปลงข้อมูลจะมีอยู่สองแบบใหญ่ๆ คือ Implicit type conversion และ Explicit type conversion และเราจะพูดถึงการแปลงข้อมูลกับข้อ...