Other data types

ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับประเภทข้อมูลชนิดอื่นๆ ที่มีในภาษา C เช่น typedef และ enum อย่างไรก็ตาม ยังมีประเภทข้อมูลอื่นอีกไม่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงในบทเรียนนี้ แต่นี่จะเป็นที่จำเป็นที่คุณจะต้องรู้จักในการที่จะเรียนรู้ภาษา C

Type aliases (typedef)

การใช้คำสั่ง typedef สามารถให้เราประกาศประเภทของข้อมูลใหม่ตามที่ต้องการได้ โดยมันมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

typedef data_type identify;

typedef เป็นคำสั่งที่ใช้ในการประกาศ data_type เป็นประเภทของข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว และ identify เป็นชื่อของชนิดข้อมูลใหม่ของเรา มาดูตัวอย่าง

typedef int myType;
myType a, b;
a = 5;
b = 4;

ในตัวอย่าง เราได้สร้างประเภทข้อมูลใหม่ขึ้นมาชื่อว่า myType โดยมีประเภทข้อมูลเป็น int ในตอนนี้เราสามารถใช้ myType ในการสร้างตัวแปรหรือทำอย่างอื่นได้ เหมือนที่ใช้ประกาศตัวแปร a และ b ในตัวอย่าง นอกจากนี้มันยังสามารถใช้ได้กับ data structure ด้วย เช่น

typedef struct person myStruct;
myStruct student; // มีค่าเหมือน struct person student;

ตัวอย่างด้านบนอ้างอิงจากบทเรียนก่อนหน้า

Enumerated types (enum)

ประเภทข้อมูลอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือประเภทข้อมูลแบบ enum โดยค่าของมันสามารถเป็นข้อมูลประเภทไหนก็ได้ ที่ยังไม่มีอยู่ในภาษา C มันมีรูปแบบดังนี้:

enum type_name {
value1, value2, value3, ...
} object_names;

คำสั่ง enum ใช้สำหรับการสร้าง และตามด้วย type_name ชื่อของ enum และในวงเล็บ {} เป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปร enum ซึ่งเป็นตัวอักษรใดๆ ที่ยังไม่ได้มีอยู่หรือเป็น keyword ในภาษา C มาดูตัวอย่างการสร้างและใช้งาน

enum day_m {
sunday, monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday
}

day_m myDay;

myDay = monday;
if (myDay == monday) myDay = tuesday;
else myDay = sunday;

ในตัวอย่างเราได้สร้างตัวแปร enum day_m ขึ้นมาและใช้สร้างตัวแปร myDay เพื่อที่จะให้เป็นประเภทข้อมูลของมันโดยคำสั่ง day_m myDay; ดังนั้น ประเภทข้อมูลที่ถูกต้องของ myDay จะเป็น sunday, monday, thuesday, ...

โดยปกติแล้ว ค่าของข้อมูลใน enum ให้ถูกแปลงค่าให้เป็น integer โดยปริยาย โดยมันจะมีค่าเริ่มต้นจาก 0, 1, 2, ... ดังนั้น sunday นั้นเท่ากับ 0, monday เป็น 1, tuesday เป็น 2, ตามลำดับ

myDay = tuesday;
if (myDay == 2) {
cout << "myDay is Tuesday";
}

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและใช้งานประเภทข้อมูลแบบ typedef และ enum


บทความเกี่ยวกับ Other data types

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา C#

ตัวแปรถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไว้ใช้ภายหลังในโปรแกรม ในภาษา C# นั้นมีตัวแปรประเภทต่างๆ ที่มีชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่น bool...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรและประเภทข้อมูลชนิดต่างๆ ในภาษา Java ที่จะใช้กับข้อมูลในกรณีที่โปรแกรมต้องจัดการกับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ในภาษา Java มีข้...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ เราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวแปรและประเภทข้อมูลในภาษา Visual Basicตัวแปร เป็นสิ่งสำคัญในการเขียนโปรแกรมทุกภาษา มันใช้ในการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ เพื่อที่จะ...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา C++

ตัวแปรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับในการเขียนโปรแกรมทุกภาษา มันถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำและช่วยให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างง่ายดายยกตัวอย่างเช่น ถ...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา PHP

ตัวแปร คือสิ่งที่ใช้เก็บค่าของข้อมูลในหน่วยความจำ ตัวแปรจะประกอบไปด้วยชื่อของตัวแปร (identifier) ใช้เพื่ออ้างอิงหรือเข้าถึงค่าภายในตัวแปร ตัวแปรเก็บข้อมูลในหน่...