การรับค่าและการแสดงผล

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับค่าและการแสดงผลพื้นฐานในภาษา Python ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่โปรแกรมต้องมีสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ การรับค่าคือการรับข้อมูลจากภายนอกโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นการรับค่าทางคีย์บอร์ด ส่วนการแสดงผลนั้นจะเป็นบน Console ถ้าหากคุณรัน Python บนเว็บเซิฟเวอร์ การแสดงผลจะเป็นทางเว็บบราวน์เซอร์แทน และการรับค่าจะเป็นทาง URI หรือเว็บฟอร์ม

การแสดงผลด้วยฟังก์ชัน print()

ในการแสดงผลในภาษา Python นั้นจะใช้ฟังก์ชัน print() เพื่อแสดงผลข้อความ ตัวเลข หรือข้อมูลประเภทอื่นๆ ออกทางหน้าจอหรือสร้าง Http response นี่เป็นรูปแบบของการใช้งานฟังก์ชัน print() ในภาษา Python

print(value, ..., sep = ' ', end = '\n');

ในรูปแบบการใช้งาน ฟังก์ชัน print() เราสามารถส่งอาร์กิวเมนต์ได้ตั้งแต่หนึ่งถึงหลายตัวเข้าไปในฟังก์ชัน นอกจากนี้ฟังก์ชันยังมี keyword อาร์กิวเมนต์ sep ซึ่งเป็นตัวแบ่งหากอาร์กิวเมนต์ที่ส่งเข้าไปนั้นมากกว่า 1 ตัว ซึ่งมีค่า default เป็น whitespace และ keyword อาร์กิวเมนต์ end เป็นการแสดงผลในตอนท้ายของฟังก์ชัน ซึ่งมีค่า default เป็น \n หมายถึงการขึ้นบรรทัดใหม่ มาดูตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน

print("Hello Python")
print("My name is Mateo")
print("Mercury", "Venus", "Earth")
name = "marcuscode.com"
year = 2017
print(name)
print(year)

ในตัวอย่าง เป็นการแสดงผลในภาษา Python โดยในคำสั่งแรกและคำสั่งที่สองนั้นเป็นการแสดงข้อความ และในคำสั่งที่สามเป็นการส่งค่าแบบหลายอาร์กิวเมนต์ และในสองคำสั่งสุดท้ายเป็นการแสดงผลข้อมูลจากตัวแปร name และตัวแปร year

Hello Python
My name is Mateo
Mercury Venus Earth
marcuscode.com
2017

นี่เป็นผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรม

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ keyword อาร์กิวเมนต์สำหรับกำหนดการแสดงผลเพื่อแบ่งแต่ละอาร์กิวเมนต์ และการแสดงผลในตอนท้ายของฟังก์ชัน นี่เป็นตัวอย่างการใช้งาน

print("Mercury", "Venus", "Earth", sep=', ')
print("One", end=' ')
print("Two", end=' ')
print("Three", end=' ')

ในตัวอย่าง เป็นการใช้งาน keyword อาร์กิวเมนต์ในการจัดรูปแบบการแสดงผล โดยอาร์กิวเมนต์sep เป็นตัวแบ่งการแสดงในแต่ละอาร์กิวเมนต์ และ end เป็นตัวแบ่งการแสดงผลในแต่ละบรรทัด โดยปกติฟังก์ชัน print() จะขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้ง เราสามารถใช้อาร์กิวเมนต์นี้เพื่อเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

Mercury, Venus, Earth
One Two Three

นี่เป็นผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรม

นอกจากนี้ฟังก์ชัน print() นั้นยังสามารถส่งพารามิเตอร์ในรูปแบบของ String Formatting ได้โดยการใช้รูปแบบการแปลงข้อมูล ที่คล้ายกับการจัดรูปแบบการแสดงผลในภาษา C นี่เป็นตัวอย่างการใช้งาน

lang = "Python"
version = 3.6
print("%s language" % lang)
print("Version %f" % version)
print("%d" % 123)
print("%s %f %d" % (lang, version, 123))

ในตัวอย่าง เป็นการจัดรูปแบบการแสดงผลของ String โดยการแทรกรูปแบบของการแสดงผลใน String literal ได้ เช่น %s สำหรับการแสดงผล String %f สำหรับการแสดงผล Float และ %d สำหรับการแสดงผล Integer

Python language
Version 3.600000
123
Python 3.600000 123

นี่เป็นผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของการจัดรูปแบบ String คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Python

เพราะว่าภาษา Python นั้นสามารถใช้กับการพัฒนาเว็บโดยสร้าง response ในรูปแบบ HTML หรือกำหนด Content type ประเภทต่างๆ ได้ ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับการแสดงผลได้ อย่างไรก็ตามคุณต้องรันโค้ดนี้บนเว็บบราวน์เซอร์เพื่อดูผลลัพธ์ ไม่เช่นนั้นคำสั่งจะแสดงผลโค้ดของ HTML เหมือนที่เราเขียนลงในฟังก์ชันหากใช้แสดงบน Console นี่เป็นตัวอย่างการสร้างหน้าเว็บอย่างง่ายด้วยภาษา Python

print('<!DOCTYPE html>');
print('<html>');
print('<body>');
print('<h1>Welcome to Python tutorial on marcuscode.com</h1>');
print('</body>');
print('</html>');

การรับค่าจาก Keyboard ด้วยฟังก์ชัน input()

นอกจากการแสดงผลแล้วนั้น การติดต่อกับผู้ใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งคือการรับค่า โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นการรับค่าทางคีย์บอร์ด ในภาษา Python เราใช้ฟังก์ชัน input() สำหรับการรับค่า String จากทางคีย์บอร์ด มาดูตัวอย่างการรับค่าจากผู้ใช้ในภาษา Python

name = input("Enter your name: ")
print("Hello " + name)

ในตัวอย่าง เป็นสำหรับการรับค่าชื่อจากคีย์บอร์ดและแสดงข้อความทักทายชื่อดังกล่าว ฟังก์ชัน input() เราได้ส่งอาร์กิวเมนต์เข้าไปในฟังก์ชันเพื่อเป็นข้อความบอกวิธีการใส่ค่ากับผู้ใช้ ฟังก์ชันจะส่งค่ากลับเป็น String ที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาและจบการรับค่าด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ โดยที่ \n จะถูกตัดออกไป

Enter your name: Mateo
Hello Mateo

นี่เป็นผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรม โดยเราได้กรอกชื่อ "Mateo" และโปรแกรมแสดงข้อความทักทายทางหน้าจอ

อย่างไรก็ตาม ในการรับค่าด้วยฟังก์ชัน input() นั้นจะใช้กับการรับค่าที่เป็น String เท่านั้น และในการที่จะรับข้อมูลประเภทอื่นๆ เช่น ตัวเลข เราสามารถใช้ฟังก์ชันที่มากับภาษา Python ในการแปลงข้อมูลจาก String ไปเป็นข้อมูลประเภทอื่นได้ ต่อไปมาดูตัวอย่างการรับค่าตัวเลขในภาษา Python

a = int(input("Enter first number: "))
b = int(input("Enter second number: "))
print("a + b = %d" % (a + b))

ในตัวอย่าง เป็นโปรแกรมในการรับค่าตัวเลขสองตัวจากคีย์บอร์ด เราใช้ฟังก์ชัน int() เพื่อแปลงข้อมูลแบบ String ให้เป็น Integer และนำมาใส่ในตัวแปร a และ b ตามลำดับ หลังจากนั้นเราแสดงผลบวกของตัวเลขทั้งสอง

Enter first number: 5
Enter second number: 3
a + b = 8

นี่เป็นผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรม เราได้กรอกตัวเลขสองตัวและโปรแกรมแสดงผลรวมออกมา ในตัวอย่างคุณเห็นว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชัน input() ในการรับค่าตัวเลขโดยการใช้ฟังก์ชัน int() ในการแปลง คุณสามารถรับค่าตัวเลขแบบอื่นได้เช่นกัน เช่น การใช้ฟังก์ชัน float() สำหรับแปลงข้อมูลแบบทศนิยม

Note: ถ้าคุณเคยเขียนภาษา Python ในเวอร์ชัน 2 มาก่อนคุณจะคุ้นเคยกับการรับค่าด้วยฟังก์ชัน raw_input() แทน ซึ่งถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชัน input() ในเวอร์ชัน 3

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับค่าและการแสดงผลในภาษา Python เบื้องต้น เราได้พูดถึงการแสดงผลด้วยการใช้งานฟังก์ชัน print() ในรูปแบบต่างๆ และการรับค่าด้วยฟังก์ชัน input() และการรับค่าข้อมูลประเภทตัวเลขด้วย อย่างไรก็ตาม การรับค่านั้นสามารถเป็นได้ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เพียงแค่จากคีย์บอร์ด เช่น การอ่านข้อมูลจากไฟล์ เน็ตเวิร์ค หรือจากฐานข้อมูล เป็นต้น


บทความเกี่ยวกับ การรับค่าและการแสดงผล

แนะนำภาษา PHP ในภาษา PHP

ในบทแรกของการเรียนภาษา PHP เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับภาษาในเบื้องต้น รวมทั้งประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของภาษา PHP PHP คือภาษาสำหรับทำงานด้านฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ ...

ทำความรู้จักกับภาษา Java ในภาษา Java

Java เป็นภาษาเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยสามารถทำงานได้พร้อมกัน เป็นภาษาที่สร้างมาจากคลาส และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็คอย่างสมบูรณ์ และถูกออก...

แนะนำให้รู้จักกับภาษา C# ในภาษา C#

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับภาษา C# ในพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นสูงกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ก่อนที่คุณจะเริ่ม เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับภาษา C# เสียก่อน C# เป...

แนะนำภาษา Visual Basic ในภาษา Visual Basic

นี่เป็นบทแรกของการเรียนภาษา Visual Basic ก่อนที่จะเริ่มต้นกับการเขียนโปรแกรม เราจะแนะนำให้คุณรู้จักภาษา Visual Basic และประวัติความเป็นมาของภาษาก่อน และเราจะอธิ...

แนะนำภาษา C ในภาษา C

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนภาษา C เบื้องต้น สิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือภาษา C คืออะไร ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เป็นภาษาที่มีความจำเป็นมาก มั...