บทความล่าสุด

การลบไฟล์ใน Node.js

21 December 2023

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อลบไฟล์ใน Node.js ซึ่งการลบไฟล์นั้นสามารถใช้ฟังก์ชันจากโมดูล fs ของ Node.js ได้ นี่เป็นเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในบทนี้ - ฟังก์ชัน fs.unlink() - ฟังก์ชัน fs.unlinkSync() - ฟังก์ชัน fsPromises.unlink() ## ฟั...

การเปลี่ยนชื่อไฟล์และย้ายไฟล์ใน Node.js

9 December 2023

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อไฟล์และย้ายไฟล์ใน Node.js ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้ฟังก์ชันจากโมดูล fs ของ Node.js นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ฟังก์ชัน fs.rename() - ฟังก์ชัน fs.renameSync() - ฟังก์ชัน fsPromises.rename() - การสร้างโฟล์เดอร์ปลายทาง ...

การคัดลอกไฟล์ใน Node.js

6 December 2023

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อคัดลอกไฟล์ใน Node.js โดยการใช้ฟังก์ชันจากโมดูล fs ของ Node.js ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชันในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถใช้สำหรับคัดลอกไฟล์ได้ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ฟังก์ชัน fs.copyFile() - ฟังก์ชัน fs.copyFileS...

การสร้าง Self-signed certificate สำหรับรันเว็บไซต์บน Node.js และ Express.js

29 April 2023

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Self-signed SSL certificate เพื่อทำมาใช้งานกับเว็บไซต์ที่สร้างจาก Node.js และ Express.js ให้สามารถเข้าถึงผ่าน https ได้ บทความของเราจะเป็นการแสดงตัวอย่างบนระบบปฏิบัติการ Windows นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Self-signed cert...

การเขียนโปรแกรมคูณเมทริกซ์ ในภาษา C

16 December 2022

การคูณเมทริกซ์ (Matrix multiplication) คือการดำเนินการของเมทริกซ์ที่สร้างเมทริกซ์ใหม่จากสองเมทริกซ์ที่มีอยู่ด้วยการคูณ ผลคูณของเมทริกซ์ A และ B สามารถเขียนได้ในรูป AB และในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อคูณเมทริกซ์ในภาษา C การคูณเมทริกซ์มีกฏอย...

การเขียนโปรแกรมลบเมทริกซ์ ในภาษา C

15 December 2022

การลบเมทริกซ์ (Matrix subtraction) เป็นการดำเนินทางเมทริกซ์ที่จะหาผลต่างระหว่างแต่ละสมาชิกของเมทริกซ์ทั้งสอง ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อลบเมทริกซ์ในภาษา C โดยการใช้อาเรย์สองมิติสำหรับเก็บค่าของเมทริกซ์เพื่อนำมาคำนวณ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ ...

การเขียนโปรแกรมบวกเมทริกซ์ ในภาษา C

12 December 2022

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อบวกเมทริกซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินการพื้นฐานของเมทริกซ์ในภาษา C นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - โปรแกรมบวกเมทริกซ์ - การรับค่าเมทริกซ์จากคีย์บอร์ด ## โปรแกรมบวกเมทริกซ์ การบวกเมทริกซ์ (Matrix addition) คือการนำสองเม...

การเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่และคี่ ในภาษา C, C++ และ Python

22 September 2022

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคู่ในภาษา C, C++ และ Python นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - เลขคู่และเลขคี่คืออะไร - การเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่และคี่ - การเขียนโปรแกรมแสดงเลขคู่หรือคี่จาก 1-n - การเขียนโ...

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในภาษา Python

1 March 2022

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented programming) ในภาษา Python ซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่มีแนวคิดโดยมองทุกอย่างเป็นวัตถุซึ่งนี่แตกต่างไปจากการเขียนโปรแกรมแบบตามลำดับ และแบบฟังก์ชันนอลที่เราคุ้นเคยกัน นี่เป็นเนื้อหาใ...

Encapsulation ในภาษา JavaScript

28 February 2022

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการห่อหุ้ม (Encapsulation) ในภาษา JavaScript ซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่ใช้สำหรับปกป้องข้อมูลภายในออบเจ็คจากการเข้าถึงโดยตรงจากภายนอกทำให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้น นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Encapsu...

Getter and Setter ในภาษา JavaScript

24 February 2022

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Getter และ Setter เมธอดในภาษา JavaScript ซึ่งเป็นเมธอดที่ใช้สำหรับรับและส่งข้อมูลของ Property ภายในคลาสและใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในคลาสจากภายนอกโดยตรง นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Getter and Setter คืออะไร - การใช้งาน Get...

Static method and Static property ในภาษา JavaScript

22 February 2022

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Static method และ Static property ในภาษา JavaScript ซึ่งเป็นสมาชิกแบบคงที่ของคลาสโดยมันสามารถเรียกใช้งานได้จากชื่อของคลาสโดยตรง และจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของออบเจ็คที่สร้างมาจากคลาส (Instance members) นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Stati...

Interface ในภาษา TypeScript

13 February 2022

Interface, อินเตอร์เฟส คือวิธีการกำหนดประเภทข้อมูลให้กับออบเจ็คแบบนามธรรมเพื่อที่จะระบุ Property ที่ออบเจ็คสามารถมีและประเภทข้อมูลที่ Property จะมีได้ ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน Interface สำหรับกำหนดประเภทข้อมูลให้กับออบเจ็คในภาษา TypeScript นี่เป็นเนื้...

คลาสและออบเจ็ค ในภาษา TypeScript

9 February 2022

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลาสและออบเจ็คในภาษา TypeScript คลาสนั้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ที่เป็นแม่แบบสำหรับนำไปสร้างเป็นออบเจ็คเพื่อใช้งานในโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คลาสคืออะไร - การสร้างคลาส - การสร้างออบเจ็ค - ...

ออบเจ็ค ในภาษา TypeScript

5 February 2022

ออบเจ็ค (Object literal) คือออบเจ็คที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของ Key/Value หรือที่เรียกว่า Plain object ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานออบเจ็คประเภทนี้ในภาษา TypeScript และการใช้คำสั่ง `type` เพื่อกำหนดประเภทข้อมูลให้กับออบเจ็ค นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ก...

String ในภาษา TypeScript

1 February 2022

String คือประเภทข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบของข้อความหรือตัวอักษร เช่น ชื่อ นามสกุล คำอธิบาย และอื่นๆ ที่สามารถแสดงได้ในรูปแบบข้อความ ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน String และเมธอดพื้นฐานของมันในภาษา TypeScript - การประกาศและใช้งาน String - การ...

อาเรย์ ในภาษา TypeScript

29 January 2022

อาเรย์ (Array) คือออบเจ็คที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหลายค่าในตัวแปรเดียวและสามารถเข้าถึงค่าที่เก็บผ่านทาง Index ของอาเรย์ อาเรย์เป็นออบเจ็คจากคลาส Array ที่มีเมธอดที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลในอาเรย์ได้ ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานอาเรย์ในภาษา TypeScrip...

ภาษา TypeScript

25 January 2022

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนภาษา TypeScript ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา TypeScript ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง เริ่มจากโครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ของภาษา นิพจน์ ประเภทข้อมูล ตัวแปร ฟังก์ชัน ไปจนถึงคลาส ออบเจ็ค และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บทเรียนน...

ฟังก์ชัน ในภาษา TypeScript

23 January 2022

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันในภาษา TypeScript ฟังก์ชันคือการรวบรวมชุดของคำสั่งให้เป็นเข้าด้วยกันเพื่อทำงานบางอย่างและสามารถนำมาใช้ซ้ำในโปรแกรมได้ผ่านการเรียกฟังก์ชัน ซึ่งนี่เป็นแนวคิดของการเขียนโปรแกรมแบบ Functional และนี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ฟัง...

คำสั่งวนซ้ำ for loop ในภาษา TypeScript

20 January 2022

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง for loop ในภาษา TypeScript สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมทำงานซ้ำภายในเงื่อนไขที่กำหนด นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง for loop - การใช้งานคำสั่ง for ที่ซ้อนกัน - คำสั่ง for of - คำสั่ง for in ## คำสั่ง for loop คำสั่ง fo...