ค่าคงที่

ค่าคงที่ (constant) เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในขณะที่โปรแกรมทำงาน นี่หมายความว่าเราจะต้องกำหนดค่าให้ตัวแปรในเวลาที่คอมไพเลอร์ทำงานหรือในตอนแรกที่เราสร้างตัวแปรแบบค่าคงที่ขึ้นมา ค่าคงที่ที่เราใช้กันบ่อยๆ นั้นเรียกว่า literal ซึ่ง literal สามารถแบ่งแยกได้เป็น integer, floating-point, characters, strings, Boolean, pointers และที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง

Typed constant

เราสามารถประกาศค่าคงที่โดยการตั้งชื่อและกำหนดค่าให้กับมันในตอนที่เราประกาศตัวค่าคงที่เสมอ หลังจากนั้นเราสามารถเรียกใช้ตัวแปรค่าคงที่โดยใช้ชื่อของมันได้ในโปรแกรม ชนิดของตัวแปรประเภทค่าคงที่นั้นเหมือนกับตัวแปรปกติ ซึ่งจะมี integer, floating-point, characters, strings, Boolean, pointers มาดูตัวอย่าง

const int length = 100;
const double pi = 3.1415926;
const char n = 'a';

Preprocessor definitions

อีกทางหนึ่งในการประกาศค่าคงที่คือการใช้ processor definitions โดยมีรูปแบบดังนี้

 #define identifier replacement 

ซึ่งคำสั่งนี้จะถูกประมวลผลโดย preprocessor และเกิดขึ้นในตอนที่โปรแกรมคอมไพล์ และมันไม่จำเป็นต้องจบด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน นี่เป็นตัวอย่างสำหรับการใช้วิธีนี้

#define PI 3.14159
#define NAME 'Mateo'

ตอนนี้ เราสามารถใช้ค่าคงที่ที่เราเพิ่งได้สร้าง โดยการใช้ชื่อของมัน

#include <iostream>
using namespace std;

#define PI 3.14159
#define NAME "Mateo"

int main(){
cout << "Pi is " << PI << endl;
cout << "Name is " << NAME ;
}

บทความเกี่ยวกับ ค่าคงที่

ค่าคงที่ ในภาษา C

ค่าคงที่ (constant) เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในภายหลังได้ ค่าของตัวแปรค่าคงที่จะต้องถูกกำหนดพร้อมกับการประกาศตัวแปรเสมอ ค่าคงที่สามารถเป็นข้อมูลประเ...

ค่าคงที่ ในภาษา C#

ค่าคงที่ เป็นตัวแปรที่ค่าของมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ถูกสร้างขึ้น และค่าของมันจะต้องถูกกำหนดให้ในตอนที่สร้างทันที เนื่องจากมันคือตัวแปรประเภทหนึ่ง กา...

ค่าคงที่ ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าคงที่ (constants) ในภาษา Java ตั้งแต่วิธีการประกาศค่าคงที่ การใช้งาน ประโยชน์และข้อได้เปรียบของการใช้งานค่าคงที่ และเรียนรู้...

ค่าคงที่ ในภาษา Visual Basic

ค่าคงที่ (constants) เป็นตัวแปรหรือประเภทของข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในภายหลัง นั่นหมายความว่ามันจะต้องกำหนดค่าก่อนการทำงานของคอมไพเลอร์เสมอ ค่าคงที่ท...

ค่าคงที่ ในภาษา PHP

ค่าคงที่ (Constants) คือค่าของ Literal ใดๆ ที่ถูกกำหนดให้กับตัวแปรค่าคงที่ ค่าคงที่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในโปรแกรมและเป็นได้เพียงค่าเดียวตั้งแต่โปรแกรมเริ...