บทความล่าสุด

การใช้งาน Express.js บน Node.js

Express.js เป็นเว็บเฟรมเวิร์คจาก NPM ที่เราสามารถใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบน Node.js ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน Express.js สำหรับสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับการให้บริการเว็บไซต์บน Node.js ในพื้นฐาน นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Express.j...

การใช้งาน lodash ไลบรารี่บน Node.js ในบทเรียน Node.js

Lodash เป็นไลบรารี่ในภาษา JavaScript ที่ประกอบไปด้วยฟังก์ชันสำหรับอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม เนื่องจาก JavaScript นั้นเป็นภาษาที่มีน้ำหนักเบา มันจึงมีเพียงโมดูล คลาส และฟังก์ชันพื้นฐานหลักในการเขียนโปรแกรมเท่านั้น ไม่ได้มีฟังก์ชันช่วยเ...

การหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข ในภาษา C และ C++

ค่าเฉลี่ยของตัวเลข (Average) คือผลรวมของตัวเลขหารด้วยจำนวนตัวเลขทั้งหมดที่ต้องการนำมาหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเป็นค่าทางสถิติเพื่อใช้แสดงถึงความนิยมหรือค่ากลางของข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การคำนวณหาอายุเฉลี่ยของคนกลุ่มหนึ่งที่สนใจฟังเพลงป๊อป ทำให้เ...

คำสั่ง async/await ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง async/await ในภาษา JavaScript ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนการทำงานของ Promise ให้เป็นแบบ Synchronous ซึ่งมันสามารถช่วยลดการใช้งานของฟังก์ชัน Callback และทำให้โค้ดอ่านง่ายและเป็นระเบียบมากขึ้น นี่เป็นเนื้อหาในบ...

ฟังก์ชัน setInterval ในภาษา JavaScript

ฟังก์ชัน setInterval ใช้เพื่อกำหนดให้โปรแกรมทำงานเป็นระยะจากช่วงเวลาที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้มันเพื่อกำหนดให้โปรแกรมทำงานบางอย่างในทุก 5 วินาทีหรือในทุกๆ 1 นาทีได้ นี่เป็นรูปแบบการใช้งานของฟังก์ชัน setInterval ในภาษา JavaScript ...

ฟังก์ชัน setTimeout ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชัน setTimeout สำหรับการเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript บน Node.js มันเป็นฟังก์ชันที่ให้มาโดย Node.js เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบ Asynchronous ในภาษา JavaScript ฟังก์ชัน setTimeout เป็นฟังก์ชันที่ใช้เพื่อกำห...

การสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Node.js

Node.js มีฟังก์ชันจากโมดูล http ที่ใช้สำหรับสร้าง HTTP เว็บเซิร์ฟเวอร์ ในบทนี้ เราจะมาสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างง่ายบน Node.js ที่สามารถรับ Request และส่งกลับ Response และก่อนเริ่ม เราคาดหวังว่าคุณทราบเกี่ยวกับการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ โปรโ...

Promise ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Promise ในภาษา JavaScript เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Promise การใช้งานและเทคนิคการนำ Promise มาใช้ในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Promise คืออะไร - การใช้งาน Promise - Promise rejection - Promise c...

คำสั่งวนซ้ำ do-while loop ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง do-while loop ในภาษา C ซึ่งเป็นคำสั่งวนซ้ำสำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมทำงานซ้ำภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การใช้งานคำสั่ง do-while loop - ตัวอย่างการรับค่าด้วยคำสั่ง do-while loop - ...

คำสั่งวนซ้ำ for loop ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง for loop สำหรับควบคุมให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆ จากเงื่อนไขที่กำหนดในภาษา C นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง for loop - การสร้างแม่สูตรคูณด้วยคำสั่ง for loop - การใช้งานคำสั่ง for loop กับอาเรย์ - การหาค่าน้อย...

คำสั่งวนซ้ำ while loop ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง while loop ในภาษา C สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆ จากเงื่อนไขที่กำหนด เราจะพูดถึงการใช้งานคำสั่ง while loop ในพื้นฐาน และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมรูปแบบต่างๆ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้...

คำสั่ง switch case ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง switch case ในภาษา C สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานแบบหลายทางเลือกจากเงื่อนไขที่กำหนด และเปรียบเทียบการใช้งานคำสั่ง switch case กับคำสั่ง if else-if ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีการทำงานคล้ายกัน นี่เป็น...

คำสั่ง if else ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง if else ในภาษา C ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด นี่จะทำให้โปรแกรมสามารถตัดสินใจและทำงานแบบมีทางเลือกได้ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง if - คำสั่ง if else - คำ...

การอ่านข้อมูลจากไฟล์ใน Node.js

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การอ่านข้อมูลจากไฟล์ใน Node.js การอ่านข้อมูลจากไฟล์คือการนำข้อมูลที่เก็บอยู่บนดิสมาใช้งานในโปรแกรม Node.js นั้นมีเมธอดจากโมดูล fs ที่เราสามารถใช้สำหรับอ่านข้อมูลจากไฟล์ได้ และนี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การอ่านข้อมูลจาก...

การเขียนข้อมูลลงบนไฟล์ใน Node.js

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อมูลลงบนไฟล์ใน Node.js โดยการใช้โมดูลมาตรฐาน fs การเขียนไฟล์เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในการเขียนโปรแกรม เมื่อเราต้องการบันทึกข้อมูลจากหน่วยความจำลงบนดิสอย่างถาวร เราสามารถเขียนมันลงไปบนไฟล์ได้ และนี่เป...

Node.js Standard Modules

ในบทนี้ คุณจะได้ทำความรู้จักกับโมดูลหรือไลบรารีมาตรฐานบน Node.js ซึ่งโมดูลเหล่านี่เป็น API ระดับต่ำสำหรับอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับ Input/Output และเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลบนระบบปฏิบัติการและอื่นๆ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Module มาตรฐานบน ...

การใช้งาน NPM สำหรับติดตั้งและจัดการแพ็กเกจ บน Node.js

ในบทก่อนหน้า เราได้แนะนำให้คุณรู้กับ npm ไปแล้ว ในบทนี้ จะพูดถึงการใช้งานคำสั่งต่างๆ ของ npm เพื่อติิดตั้ง อัพเดท และลบแพ็กเกจจาก npm Registry ซึ่งเป็นคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องทราบเพื่อใช้งาน npm สำหรับจัดการกับแพ็กเกจของภาษา JavaScript บน...

Node Package Manager (NPM)

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน npm ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการแพ็กเกจภาษา JavaScript บน Node.js มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแนะนำให้ใช้เมื่อคุณทำงานบน Node.js นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - NPM คืออะไร - การสร้างโปรเจ็คด้วย N...

บทเรียน Node.js

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้ทำความรู้จักกับ Node.js และได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Node.js ด้วยภาษา JavaScript แต่ก่อนเริ่มต้นบทเรียน คุณจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ของ [ภาษา JavaScript ](/lang/javascript) ก่อน สำหรับรูปแบบของโปรแกรมใ...

การรับค่าผ่าน Command line อาร์กิวเมนต์ บน Node.js

ในการรันโปรแกรมบน Node.js คุณสามารถส่งค่าเข้าไปยังโปรแกรมผ่านทาง Command line อาร์กิวเมนต์ได้ นี่เป็นคุณสมบัติการทำงานพื้นฐานของโปรแกรมแบบ Command line ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การส่งและรับค่าผ่าน Command line อาร์กิวเมนต์เพื่อนำเข้าไปใช้งาน...