บทความล่าสุด

การเขียนและรันโปรแกรมภาษา TypeScript

9 December 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและรันโปรแกรมภาษา TypeScript ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่จะต้องทำกับทุกโปรแกรมที่เขียนในภาษา TypeScript และนี่เป็นเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในบทนี้ - โปรแกรมแรกในภาษา TypeScript - การคอมไพล์และรันโปรแกรม - การเขียนภา...

การติดตั้งภาษา TypeScript

18 July 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การติดตั้งภาษา TypeScript ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมไพเลอร์ที่ใช้เพื่อแปลงโค้ดที่เขียนในภาษา TypeScript ให้เป็นภาษา JavaScript เพื่อใช้สำหรับรันโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การติดตั้ง Node.js - การติดตั้ง Visual Studio...

แนะนำภาษา TypeScript

16 July 2021

สำหรับบทแรกในบทเรียนนี้ จะเป็นการแนะนำให้คุณรู้จักกับภาษา TypeScript กันก่อน ในการเริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมทุกภาษา เป็นเรื่องดีถ้าหากเราทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาที่จะเรียนรู้ก่อน เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมมันจึงถูกสร้างขึ้นมาและทำไมเราจึงต้องใช้มัน และนี...

Events บน Node.js

7 July 2021

Event คือสิ่งที่โปรแกรมใช้เพื่อติดต่อสื่อการกันในรูปแบบของการส่งและรับสัญญาณที่เรียกว่า Event แนวคิดนี้เหมือนกับการส่งสัญญาณวิทยุ ผู้ส่งส่งสัญญาณไปยังผู้รับอาจมีหนึ่งหรือหลายคน และเมื่อได้รับสัญญาณแล้วแต่ละคนสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในรูปแบบที่แต...

การหาค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด ในภาษา C และ C++

6 July 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าน้อยที่สุดและมากที่สุดในภาษา C และ C++ เราจะเริ่มต้นจากการเปรียบเท่ียบจากตัวเลขสองตัว จากนั้นเป็นการค้นหาค่าที่น้อยและมากที่สุดจากเซ็ตของตัวเลขที่เก็บในอาเรย์ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การหาค่าน้อยและมากที่สุด - ...

การจัดรูปแบบวันที่และเวลา ในภาษา C

29 June 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบวันที่และเวลาในภาษา C เพื่อจัดรูปแบบการแสดงผลของวันที่และเวลาให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนดหรือตามความต้องการของโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การแสดงผลเวลาในภาษา C - การจัดรูปแบบวันที่และเวลา - ตัวจัดรูปแบบวันที่และเวลา...

คำสั่ง break และ continue ภาษา C

28 June 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง break และ continue ในภาษา C เพื่อควบคุมการทำงานของลูปให้ทำงานนอกเหนือจากการทำงานปกติ ซึ่งมันสามารถใช้ได้กับลูปทุกประเภท เช่น for loop, while loop หรือ do-while loop เป็นต้น นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การใช้งานคำสั่ง break ...

การใช้งาน Express.js บน Node.js

7 June 2021

Express.js เป็นเว็บเฟรมเวิร์คจาก NPM ที่เราสามารถใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบน Node.js ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน Express.js สำหรับสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับการให้บริการเว็บไซต์บน Node.js ในพื้นฐาน นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Express.js คืออะไร - การติดต...

การใช้งาน lodash ไลบรารี่บน Node.js บทเรียน Node.js

3 June 2021

**Lodash** เป็นไลบรารี่ในภาษา JavaScript ที่ประกอบไปด้วยฟังก์ชันสำหรับอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม เนื่องจาก JavaScript นั้นเป็นภาษาที่มีน้ำหนักเบา มันจึงมีเพียงโมดูล คลาส และฟังก์ชันพื้นฐานหลักในการเขียนโปรแกรมเท่านั้น ไม่ได้มีฟังก์ชันช่วยเป็นจำนวนมากเหมือ...

การหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข ในภาษา C และ C++

1 June 2021

**ค่าเฉลี่ยของตัวเลข (Average)** คือผลรวมของตัวเลขหารด้วยจำนวนตัวเลขทั้งหมดที่ต้องการนำมาหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเป็นค่าทางสถิติเพื่อใช้แสดงถึงความนิยมหรือค่ากลางของข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การคำนวณหาอายุเฉลี่ยของคนกลุ่มหนึ่งที่สนใจฟังเพลงป๊อป ทำให้เราสามารถทราบได้ว...

คำสั่ง async/await ในภาษา JavaScript

24 May 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง async/await ในภาษา JavaScript ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนการทำงานของ Promise ให้เป็นแบบ Synchronous ซึ่งมันสามารถช่วยลดการใช้งานของฟังก์ชัน Callback และทำให้โค้ดอ่านง่ายและเป็นระเบียบมากขึ้น นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Async functi...

ฟังก์ชัน setInterval ในภาษา JavaScript

22 May 2021

ฟังก์ชัน `setInterval` ใช้เพื่อกำหนดให้โปรแกรมทำงานเป็นระยะจากช่วงเวลาที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้มันเพื่อกำหนดให้โปรแกรมทำงานบางอย่างในทุก 5 วินาทีหรือในทุกๆ 1 นาทีได้ นี่เป็นรูปแบบการใช้งานของฟังก์ชัน `setInterval` ในภาษา JavaScript ```syntax timer...

ฟังก์ชัน setTimeout ในภาษา JavaScript

19 May 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชัน setTimeout สำหรับการเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript บน Node.js มันเป็นฟังก์ชันที่ให้มาโดย Node.js เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบ Asynchronous ในภาษา JavaScript ฟังก์ชัน `setTimeout` เป็นฟังก์ชันที่ใช้เพื่อกำหนดให้โค้ดทำงานหลั...

การสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Node.js

17 May 2021

Node.js มีฟังก์ชันจากโมดูล `http` ที่ใช้สำหรับสร้าง HTTP เว็บเซิร์ฟเวอร์ ในบทนี้ เราจะมาสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างง่ายบน Node.js ที่สามารถรับ Request และส่งกลับ Response และก่อนเริ่ม เราคาดหวังว่าคุณทราบเกี่ยวกับการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ โปรโตคอล HTTP และคุ้นเ...

Promise ในภาษา JavaScript

13 May 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Promise ในภาษา JavaScript เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Promise การใช้งานและเทคนิคการนำ Promise มาใช้ในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Promise คืออะไร - การใช้งาน Promise - Promise rejection - Promise chaining - Promisify...

คำสั่งวนซ้ำ do-while loop ในภาษา C

10 May 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง do-while loop ในภาษา C ซึ่งเป็นคำสั่งวนซ้ำสำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมทำงานซ้ำภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การใช้งานคำสั่ง do-while loop - ตัวอย่างการรับค่าด้วยคำสั่ง do-while loop - ตัวอย่างโปรแกรมทายต...

คำสั่งวนซ้ำ for loop ในภาษา C

5 May 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง for loop สำหรับควบคุมให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆ จากเงื่อนไขที่กำหนดในภาษา C นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง for loop - การสร้างแม่สูตรคูณด้วยคำสั่ง for loop - การใช้งานคำสั่ง for loop กับอาเรย์ - การหาค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด ...

คำสั่งวนซ้ำ while loop ในภาษา C

30 April 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง while loop ในภาษา C สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆ จากเงื่อนไขที่กำหนด เราจะพูดถึงการใช้งานคำสั่ง while loop ในพื้นฐาน และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมรูปแบบต่างๆ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การใช้งานคำสั่ง ...

คำสั่ง switch case ในภาษา C

28 April 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง switch case ในภาษา C สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานแบบหลายทางเลือกจากเงื่อนไขที่กำหนด และเปรียบเทียบการใช้งานคำสั่ง switch case กับคำสั่ง if else-if ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีการทำงานคล้ายกัน นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำ...

คำสั่ง if else ในภาษา C

26 April 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง if else ในภาษา C ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด นี่จะทำให้โปรแกรมสามารถตัดสินใจและทำงานแบบมีทางเลือกได้ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง if - คำสั่ง if else - คำสั่ง if else-if - ค...