ค่าคงที่

ค่าคงที่ เป็นตัวแปรที่ค่าของมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ถูกสร้างขึ้น และค่าของมันจะต้องถูกกำหนดให้ในตอนที่สร้างทันที เนื่องจากมันคือตัวแปรประเภทหนึ่ง การใช้งานของมันจะเหมือนกับตัวแปรปกติ แต่ในการประกาศต้องใช้คำสั่ง const นำหน้าเพื่อบ่งบอกว่าเป็นตัวแปรค่าค่งที่

การประกาศค่าคงที่ในภาษา C# มีรูปแบบดังนี้

const type identifier = value;

const เป็นคำสั่งที่ใช้ในการประกาศค่าคงที่ type เป็นประเภทข้อมูลของค่าคงที่โดยมีหลักการเหมือนกับการประกาศตัวแปรทั่วไป identifier นั้นเป็นชื่อของค่าคงที่ โดยส่วนมากมักจะนิยมใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด value เป็นค่าของค่าคงที่ที่สร้างขึ้นและต้องกำหนดพร้อมกับตอนประกาศค่าคงที่เสมอ

การประกาศค่าคงที่

เพื่อประกาศค่าคงที่ เราทำทุกอย่างเหมือนการประกาศตัวแปรปกติ แต่จะใช้คำสั่ง const คำหน้าและกำหนดค่าให้กับมันทันที

const int SIZE= 5;
const float PI = 3.14f;
const double G = 9.8;

ในตัวอย่าง เราได้สร้างค่าคงที่สามตัว ซึ่งมีประเภทข้อมูลแบบต่างๆ และเราได้กำหนดค่าให้กับมันในทันที เรามักจจะใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในการตั้งชื่อให้กับค่าคงที่

ต่อไปเป็นตัวอย่างแบบเต็มของการใช้งานค่าคงที่กับตัวแปรในภาษา C# เราจะเขียนโปรแกรมในการคำนวณหาพื้นที่ของวงกลม โดยในการทำงานกับวงกลมนั้นจะมีค่าหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือ ค่า Pi ซึ่งเป็นค่าของอัตรส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่มีค่าประมาณ 3.14 ดังนั้นเราจึงให้มันค่าคงที่ของเรา

using System;
class Constant
{
public static void Main (string[] args)
{
const float PI = 3.14f;
float r = 4;
float area = r * r * PI;
Console.WriteLine ("Circle radius = {0}", r);
Console.WriteLine ("Circle area = {0}", area);
}
}

ในตัวอย่างเราได้ประกาศตัวแปรค่าคงที่ PI และนำมาคำนวณหาพื้นที่ของวงกลมด้วยสมการหาพื้นที่ การใช้ค่าคงที่แสดงให้เห็นว่า เราสามารถเรียกใช้ค่าคงที่ PI ที่มีความหมายเป็นค่าของตัวเลข 3.14 ซึ่งมันง่ายในการใช้งานและจดจำ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างมาก คุณจะสังเกตุได้ว่าการใช้งานของมันนั้นจะเหมือนการใช้ตัวแปรปกติ แต่สิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้กับค่าคงที่ก็คือการกำหนดค่าใหม่ให้กับมัน ยกตัวอย่างเช่น:

const float PI = 3.14f;
PI = 1.0f; // Invalid

ซึ่งนี่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เพราะว่าโปรแกรมจะไม่ให้คุณเปลี่ยนแปลงค่าคงที่หลังจากที่มันถูกสร้างแล้ว ซึ่งมันจะมีได้เพียงค่าเดียวตลอดการทำงานของโปรแกรม

Circle radius = 4
Circle area = 50.24

และนี่เป็นผลลัพธ์ของโปรแกรมในการใช้งานค่าคงที่กับการหาพื้นที่ของวงกลม

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าคงที่ในภาษา C#


บทความเกี่ยวกับ ค่าคงที่

ค่าคงที่ ในภาษา C

ค่าคงที่ (constant) เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในภายลังได้ ค่าของตัวแปรค่าคงที่จะต้องถูกกำหนดพร้อมกับการประกาศตัวแปรเสมอ ค่าคงที่สามารถเป็นข้อมูลประเภ...

ค่าคงที่ ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าคงที่ (constants) ในภาษา Java ตั้งแต่วิธีการประกาศค่าคงที่ การใช้งาน และเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง final ค่าคงที่ คือตัวแปรที่ใ...

ค่าคงที่ ในภาษา Visual Basic

ค่าคงที่ (constants) เป็นตัวแปรหรือประเภทของข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในภายหลัง นั่นหมายความว่ามันจะต้องกำหนดค่าก่อนการทำงานของคอมไพเลอร์เสมอ ค่าคงที่ท...

ค่าคงที่ ในภาษา C++

ค่าคงที่ (constant) เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในขณะที่โปรแกรมทำงาน นี่หมายความว่าเราจะต้องกำหนดค่าให้ตัวแปรในเวลาที่คอมไพเลอร์ทำงานหรือใ...

ค่าคงที่ ในภาษา PHP

ค่าคงที่ (Constants) คือค่าของ Literal ใดๆ ที่ถูกกำหนดให้กับตัวแปรค่าคงที่ ค่าคงที่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในโปรแกรมและเป็นได้เพียงค่าเดียวตั้งแต่โปรแกรมเริ...