โครงสร้างของภาษา C#

11 February 2016

โปรแกรม Hello World ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนโครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา C# เราจะสร้างโปรแกรมที่ชื่อว่า Hello World ซึ่งจะแสดงคำว่า "Hello Word" ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ มันเป็นโปรแกรมแรกที่ทุกคนจะได้เขียนเมื่อพวกเขาเริ่มเขียนโปรแกรม

// #C Hello Word program 
using System;

namespace Hello
{
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      // print text to the screen
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}

คุณสามารถรันโปรแกรมใน Visual Studio ได้โดยการ Ctrl + F5 สำหรับโหมด Debug เพราะว่าเมื่อโปรแกรมจบการทำงาน Console จะปิดลงทันที หรือคุณสามารถใช้คำสั่ง Console.ReadKey()ในตอนท้ายของเมธอด Main() สำหรับแก้ปัญหาดังกล่าวได้

Hello World!

นี่จะเป็นผลลัพธ์ของโปรแกรม ลองเปลี่ยนเป็นชื่อของคุณหรือคำอื่นๆ ต่อไปจะเป็นการอธิบายส่วนต่างๆ ที่สำคัญจากโปรแกรมด้านบน

คำสั่ง using

คำสั่ง using ถูกใช้เพื่อ include ไลบรารี่และฟังก์ชันในภาษา C# ทั้งฟังก์ชันมาตราฐานและฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง จากตัวอย่างโค้ด Using System หมายถึงเราได้ทำการ include คลาสและฟังก์ชันทั้งหมดภายใต้ System namespace เพื่อที่จะนำมาใช้ในโปรแกรมของเรา

ฟังก์ชัน Main

ภาษา C# นั้นต้องการฟังก์ชันที่เรียกว่า Main() เพื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดโปรแกรม คุณสามารถเขียนโค้ดโปรแกรมของคุณในฟังก์ชัน Main และใช้เรียกฟังก์ชันอื่นๆ และฟังก์ชัน Main นั้นจะมีหลายแบบ ซึ่งคุณสามารถสร้างได้โดยใช้คำสั่ง void, int และอื่นๆ โดยที่คำสั่ง void บ่งบอกว่าฟังก์ชันนี้ไม่ได้มีค่าส่งหลับ น่าไม่เช่นนั้น คุณต้องใช้คำสั่ง return เพื่อส่งค่ากลับหลังจากจบฟังก์ชัน อย่างไรก็ตามคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันในภาษา C# ภายหลัง

นี่เป็นตัวอย่างของฟังก์ชัน Main แบบอื่นๆ และแบบเป็นฟังก์ชัน Main ที่ใช้คำสั่ง int ในการสร้าง

// method integer type
using System;

namespace Hello
{
  class Program
  {
    static int Main()
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      return 0;
    }
  }
}

และนี่เป็นฟังก์ชัน main ในภาษา C# กับอากิวเมนต์

using System;

namespace Hello
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}

ภายในฟังก์ชัน Main คำสั่ง Console.WriteLine("Hello World!") นั้นถูกใช้เพื่อแสดงผลข้อความ "Hello Word!" ออกทางหน้าจอโดยการใช้ฟังก์ชัน WriteLine จากคลาส Console ซึ่งอยู่ภายใต้ System namespace

คำสั่ง namespace

คำสั่ง namespace นั้นถูกใช้สำหรับการประกาศ namespace สำหรับคลาส ในภาษา C# namespace สามารถประกอบไปด้วยคลาสเดียวหรือหลายคลาสก็ได้ ในตัวอย่างเราได้สร้าง namespace Hello สำหรับโปรแกรมของเรา

การสร้างคลาส

คลาสเป็นเหมือนโค้ดที่สามารถยืดขยายหรือปรับแต่งได้ คลาสเป็นเหมือนโค้ดที่สามารถยืดขยายหรือปรับแต่งได้ มันเป็นเท็มเพลทสำหรับเอาไว้สร้างออบเจ็ค หรือกำหนดค่าเริ่มต้น ซึ่งมันจะมีแอทริบิวส์และเมทธอดที่เป็นสมาชิกของคลาส ยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง class Program ให้เพื่อสร้างคลาสที่มีชื่อว่า Program

Comment

ในภาษา C# คุณสามารถคอมเม้นต์โดยการใช้เครื่องหมาย// ก่อนหน้าบรรทัดของตัวอักษรที่ต้องการคอมเม้นต์ ผลลัพธ์ของการคอมเมนต์ก็คือโค้ดนั้นจะไม่มีผลกับโปรแกรม // และจะถูกเพิกเฉยจากคอมไพเลอร์ และการคอมเม้นต์แบบนี้เรียกว่าการคอมเม้นต์แบบ 1 บรรทัด มาดูตัวอย่าง

// This is my first comment

มีคอมเม้นต์อีกแบบหนึ่งที่คือ การคอมเม้นต์แบบบล็อคหรือหลายบรรทัด ซึ่งจะทำให้คุณสามารถคอมเม้นต์โค้ดได้มากกว่า 1 บรรทัดหรือค้อมเม้นต์ในส่วนที่ซับซ้อนขึ้น โดยสิ่งที่คุณคอมเม้นต์จะอยู่ในเครื่องหมาย /* และ */ และนี่เป็นตัวอย่างการคอมเม้นต์แบบหลายบรรทัด

/* The first line of comment
The second line of comment */

Keywords

keyword เป็นคำสงวนที่คุณไม่สามารถใช้ได้ในส่วนของโปรแกรมสำหรับการกระทำบางอย่าง เช่น การใช้ในการประกาศชื่อตัวแปรและเมทธอด ในภาษา C# มีคำสงวนมากมายซึ่งแสดงในรายการข้างล่างนี้

นี่เป็นตารางรายการของ keyword ในภาษา C#

abstract as base bool
break byte case catch
char checked class const
continue decimal default delegate
do double else enum
event explicit extern false
finally fixed float for
foreach goto if implicit
in in (generic modifier) int interface
internal is lock long
namespace new null object
operator out out (generic modifier) override
params private protected public
readonly ref return sbyte
sealed short sizeof stackalloc
static string struct switch
this throw true try
typeof uint ulong unchecked
unsafe ushort using virtual
void volatile while

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้พื้นฐานโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมในภาษา C#

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?Yes·No