บทความล่าสุด

คำสั่งวนซ้ำ do while loop ในภาษา TypeScript

18 January 2022

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง do while loop ในภาษา TypeScript ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมทำงานซ้ำภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและจะเปรียบเทียบการใช้งานกับคำสั่ง while loop นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การใช้งานคำสั่ง do while loop - ความแตกต...

คำสั่งวนซ้ำ while loop ในภาษา TypeScript

15 January 2022

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่งวนซ้ำ while loop ในภาษา TypeScript ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมทำงานบางอย่างซ้ำๆ ภายในเงื่อนไขที่กำหนด นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การใช้งานคำสั่ง while loop - การใช้งานคำสั่ง break - การใช้งานคำสั่ง conti...

คำสั่ง switch case ในภาษา TypeScript

12 January 2022

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง switch case ในภาษา TypeScript ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดคล้ายกับคำสั่ง if else แต่เรียบง่ายกว่า นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การใช้งานคำสั่ง switch case - การสร้างเงื่อนไขแบบ OR -...

คำสั่ง if else ในภาษา TypeScript

10 January 2022

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง if else ในภาษา TypeScript ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับควบคุมให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด นี่จะช่วยให้โปรแกรมสามารถตัดสินใจทำงานจากเงื่อนไขต่างๆ ได้ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง if - คำสั่ง if else - คำสั่ง if else...

ตัวดำเนินการ ในภาษา TypeScript

2 January 2022

ตัวดำเนินการ (Operator) คือสิ่งที่ใช้สำหรับดำเนินการหรือประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้รับค่าใหม่ ตัวดำเนินการในภาษา TypeScript นั้นมีหลายประเภทโดยสามารถแบ่งออกตามหน้าที่การทำงานองมัน นี่เป็นเนื้อหาที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทนี้ - ตัวดำเนินการคืออะไร - ตัวดำเนินการกำหน...

การรับค่า ในภาษา TypeScript

26 December 2021

TypeScript เป็นภาษาที่ไม่มีอินเตอร์เฟสสำหรับรับค่า แต่วิธีการรับค่าจะให้มาสภาพแว้ดล้อมการที่โปรแกรมทำงานอยูแทน เช่น Node.js หรือเว็บเบราว์เซอร์ และในบทนี้ เราจะพูดถึงการรับค่าในภาษา TypeScript โดยการใช้งาน API ที่ให้มาโดย Node.js นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การรั...

การแสดงผล ในภาษา TypeScript

23 December 2021

การแสดงผลเป็นวิธีที่โปรแกรมติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานโดยส่งแสดงผลลัพธ์ผ่านทางช่องทางการแสดงผลมาตรฐาน (Standard output) ที่โดยทั่วแล้วจะเป็น Console ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงผลทางหน้าจอในภาษา TypeScript นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การแสดงผลออกทางหน้...

ค่าคงที่ ในภาษา TypeScript

20 December 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกาศและใช้งานค่าคงที่ในภาษา TypeScript นี่จะสามารถช่วยให้เราป้องกันการเปลี่ยนแปลงของค่าในตัวแปรได้ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ค่าคงที่คืออะไร - การประกาศค่าคงที่ - ค่าคงที่กับออบเจ็ค ## ค่าคงที่คืออะไร ค่าคงที่ (Constant) ...

ตัวแปร ในภาษา TypeScript

17 December 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกาศและใช้งานตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานในโปรแกรม และการทำงานของขอบเขตของตัวแปรในภาษา TypeScript นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ตัวแปรคืออะไร - การประกาศตัวแปร - โปรแกรมคำนวณดอกเบี่้ยเงินฝาก - ขอบเขตของตัวแปร ## ตัวแป...

ประเภทข้อมูล ในภาษา TypeScript

14 December 2021

ประเภทข้อมูล (Data type) คือคุณลักษณะของข้อมูลที่ใช้บอกกับคอมไพเลอร์ว่าโปรแกรมต้องการใช้ข้อมูลอย่างไร ประเภทข้อมูลใช้เป็นข้อบังคับเกี่ยวกับรูปแบบของข้อมูลที่ตัวแปรสามารถมีได้ และยังกำหนดการดำเนินการที่สามารถทำได้กับข้อมูล ใช้บอกความหมายของข้อมูล และกำหนดวิธีที...

โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา TypeScript

12 December 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา TypeScript ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะใช้เป็นกฏและข้อบังคับสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่จะต้องปฏิบัติตามในการเขียนโปรแกรม และนี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Statements - Blocks - Expressions - Comments - Literals - Indentat...

คุณสมบัติและการทำงานของภาษา TypeScript

10 December 2021

ในบทนี้ เราจะพูดถึงการทำงานพื้นฐานของภาษา TypeScript เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นเขียนไปจนถึงรันสำหรับผลลัพธ์ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ทำไมต้องใช้ภาษา TypeScript - การคอมไพล์โปรแกรมภาษา TypeScript - Type annotations - Sta...

การเขียนและรันโปรแกรมภาษา TypeScript

7 December 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและรันโปรแกรมภาษา TypeScript ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่จะต้องทำกับทุกโปรแกรมที่เขียนในภาษา TypeScript และนี่เป็นเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในบทนี้ - โปรแกรมแรกในภาษา TypeScript - การคอมไพล์และรันโปรแกรม - การเขียนภา...

การติดตั้งภาษา TypeScript

18 July 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การติดตั้งภาษา TypeScript ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมไพเลอร์ที่ใช้เพื่อแปลงโค้ดที่เขียนในภาษา TypeScript ให้เป็นภาษา JavaScript เพื่อใช้สำหรับรันโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การติดตั้ง Node.js - การติดตั้ง Visual Studio...

แนะนำภาษา TypeScript

16 July 2021

สำหรับบทแรกในบทเรียนนี้ จะเป็นการแนะนำให้คุณรู้จักกับภาษา TypeScript กันก่อน ในการเริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมทุกภาษา เป็นเรื่องดีถ้าหากเราทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาที่จะเรียนรู้ก่อน เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมมันจึงถูกสร้างขึ้นมาและทำไมเราจึงต้องใช้มัน และนี...

Events บน Node.js

7 July 2021

Event คือสิ่งที่โปรแกรมใช้เพื่อติดต่อสื่อการกันในรูปแบบของการส่งและรับสัญญาณที่เรียกว่า Event แนวคิดนี้เหมือนกับการส่งสัญญาณวิทยุ ผู้ส่งส่งสัญญาณไปยังผู้รับอาจมีหนึ่งหรือหลายคน และเมื่อได้รับสัญญาณแล้วแต่ละคนสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในรูปแบบที่แต...

การหาค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด ในภาษา C และ C++

6 July 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าน้อยที่สุดและมากที่สุดในภาษา C และ C++ เราจะเริ่มต้นจากการเปรียบเท่ียบจากตัวเลขสองตัว จากนั้นเป็นการค้นหาค่าที่น้อยและมากที่สุดจากเซ็ตของตัวเลขที่เก็บในอาเรย์ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การหาค่าน้อยและมากที่สุด - ...

การจัดรูปแบบวันที่และเวลา ในภาษา C

29 June 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบวันที่และเวลาในภาษา C เพื่อจัดรูปแบบการแสดงผลของวันที่และเวลาให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนดหรือตามความต้องการของโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การแสดงผลเวลาในภาษา C - การจัดรูปแบบวันที่และเวลา - ตัวจัดรูปแบบวันที่และเวลา...

คำสั่ง break และ continue ภาษา C

28 June 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง break และ continue ในภาษา C เพื่อควบคุมการทำงานของลูปให้ทำงานนอกเหนือจากการทำงานปกติ ซึ่งมันสามารถใช้ได้กับลูปทุกประเภท เช่น for loop, while loop หรือ do-while loop เป็นต้น นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การใช้งานคำสั่ง break ...

การใช้งาน Express.js บน Node.js

7 June 2021

Express.js เป็นเว็บเฟรมเวิร์คจาก NPM ที่เราสามารถใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบน Node.js ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน Express.js สำหรับสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับการให้บริการเว็บไซต์บน Node.js ในพื้นฐาน นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Express.js คืออะไร - การติดต...