ภาษา C#

นี่เป็นบทเรียนภาษา C# ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา C# เบื้องต้น และไม่ได้ครอบคลุมถึง GUI ดังนั้นเราจะเขียนโปรแกรมกับ console application เท่านั้น เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับภาษา C# ในเบื้องต้น เช่น ตัวแปร ประเภทข้อมูล ตัวดำเนินการ ค่าคงที่ อาเรย์ ฟังก์ชัน และอื่นๆ

C# เป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบ multi-paradigm โดยมีรูปแบบกฎเกณฑ์และข้อบังคับในการเขียนที่เข้มงวด ซึ่งมีคุณสมบัติในการเขียนแบบฟังก์ชัน การเขียนทั่วไป และการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็ค มันถูกพัฒนาโดย Microsoft ภายใต้ .NET Framework

บทเรียนภาษา C#

 1. แนะนำให้รู้จักกับภาษา C#
 2. โครงสร้างของภาษา C#
 3. ตัวแปรและประเภทข้อมูล
 4. ค่าคงที่
 5. ตัวดำเนินการ
 6. อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน
 7. คำสั่งเลือกเงื่อนไข
 8. คำสั่งวนซ้ำ
 9. อาเรย์
 10. เมธอด
 11. คลาส
 12. ออบเจ็ค
 13. Encapsulation
 14. Inheritance
 15. Polymorphism
 16. Interfaces
 17. Namespaces
 18. Properties
 19. Structs
 20. Delegates
 21. Events
 22. Exception
 23. Enums
 24. Overloading Operators
 25. Generic Collections
 26. Preprocessor directives
 27. Threads
 28. Input/output with files

ภาษา C# ยังถูกออกแบบมาให้เขียนโปรแกรมแบบ GUI (Graphical user interface) สำหรับทำงานบน Windows Form และนอกจากนี้คุณยังสามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันและเว็บเซอร์วิสได้ ภายใต้ ASP.NET web framework ที่เป็น Open source จาก Microsoft และสำหรับบทเรียนของเรานั้นจะสอนในพื้นฐาน

หลังจากเสร็จสิ้นบทเรียนนี้แล้ว คุณจะรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับภาษา C# ได้ดีขึ้น และคุณจะสามารถใช้ความรู้นี้ในการต่อยอดเพื่อที่จะเขียนโปรแกรมภาษา C# ขั้นสูงได้ต่อไป