ภาษา C#

นี่เป็นบทเรียนภาษา C# ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา C# เบื้องต้น และไม่ได้ครอบคลุมถึง GUI ดังนั้นเราจะเขียนโปรแกรมกับ console application เท่านั้น เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับภาษา C# ในเบื้องต้น เช่น ตัวแปร ประเภทข้อมูล ตัวดำเนินการ ค่าคงที่ อาเรย์ ฟังก์ชัน และอื่นๆ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้แนวคิดแหละหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในภาษา C# ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมในการที่จะพัฒนาโปรแกรมให้มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพมากขึ้นในการใช้คุณสมบัติต่างๆ ของ OOP

C# เป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบ multi-paradigm โดยมีรูปแบบกฎเกณฑ์และข้อบังคับในการเขียนที่เข้มงวด ซึ่งมีคุณสมบัติในการเขียนแบบฟังก์ชัน การเขียนทั่วไป และการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็ค มันถูกพัฒนาโดย Microsoft ภายใต้ .NET Framework โดยในการพัฒนาภาษา C# นี้ มีความตั้งใจให้มันเขียนง่าย ทันสมัย เป็นโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและเป็นแบบออบเจ็ค C# เป็นภาษาเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป การพัฒนานั้นนำทีมโดย Anders Hejlsberg และเวอร์ชันล่าสุดคือ C# 6.0 ซึ่งถูกเผยแพร่ในปี 2015

ในการพัฒนาของภาษา C# นั้นมีความตั้งใจว่าให้เป็นภาษาที่ง่าย ทันสมัย สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาของภาษานั้นมีการสนับสนนสำหรับหลักการของ Software Engineering เช่น การตรวจสอบประเภทข้อมูลที่เข้มงวด การตรวจสอบขอบเขตของอาเรย์ หรือการพยายามใช้ตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดค่า หรือการกำจัด collection ขยะอัตโนมัติ ความแข็งแรง ความทนทาน และคุณภาพของโปรแกรม และนอกจากนี้ C# ยังเป็นที่เข้าใจง่ายกับโปรแกรมเมอร์ผู้ที่คุ้นเคยกับภาษา C และภาษา C++

ภาษา C# ยังถูกออกแบบมาให้เขียนโปรแกรมแบบ GUI (Graphical user interface) สำหรับทำงานบน Windows Form และนอกจากนี้คุณยังสามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันและเว็บเซอร์วิสได้ ภายใต้ ASP.NET web framework ที่เป็น Open source จาก Microsoft และสำหรับบทเรียนของเรานั้นจะสอนในพื้นฐาน เพื่อให้คุณเข้าใจโครงสร้างของภาษาและแนวคิดในการเขียนโปรแกรมจากตัวอย่างต่างๆ ในบทเรียน

ภาษา C#

ในระหว่างการพัฒนาของ .NET Framework คลาสและไลบรารี่ต่างๆ ถูกเขียนขึ้นโดยระบบการจัดการโค้ดสำหรับการคอมไพล์ที่เรียกว่า Simple Managed C (SMC) ในเดือนมกราคม 1999 Anders Hejlsberg ได้ก่อตั้งทีมเพื่อสร้างภาษาใหม่ในเวลานั้น ทีเรียกว่า Cool ซึ่งเป็นคำย่อของ "C-like Object Oriented Language" ในเวลาที่โครงการ .NET ของ Microsoft ถูกเผยแพร่ในเดือนกรกฏาคม 2000 ในการประชุมของกลุ่มนักพัฒนามืออาชีพ ภาษาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น C# และคลาสไลบรารี่และ ASP.NET ได้ถูกเชื่อมเข้ากับ C#

หลังจากเสร็จสิ้นบทเรียนนี้แล้ว คุณจะรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับภาษา C# ทั้งในพื้นฐานและการเขียนโปรแกรมในขั้นสูง (OOP) และคุณจะสามารถใช้ความรู้นี้ในการต่อยอดเพื่อที่จะเขียนโปรแกรมภาษา C# ขั้นสูงได้ต่อไป เช่น การพัฒนาเกม การเขียน C# สำหรับ GUI หรือ Windows Form Application C# Graphics หรือแม้กระทั่งการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา C# ใน ASP.NET และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

เนื้อหา

  1. แนะนำให้รู้จักกับภาษา C#
  2. โครงสร้างของภาษา C#
  3. ตัวแปรและประเภทข้อมูล
  4. ค่าคงที่
  5. ตัวดำเนินการ
  6. อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน
  7. คำสั่งเลือกเงื่อนไข
  8. คำสั่งวนซ้ำ
  9. อาเรย์
  10. เมธอด
  11. คลาส
  12. ออบเจ็ค
  13. Encapsulation
  14. Inheritance
  15. Polymorphism
  16. Interfaces
  17. Namespaces
  18. Properties
  19. Structs
  20. Delegates
  21. Events
  22. Exception
  23. Enums
  24. Overloading Operators
  25. Generic Collections
  26. Preprocessor directives
  27. Threads
  28. Input/output with files