โครงสร้างของภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้โครงสร้างที่จำเป็นที่คุณต้องต้องทราบในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP รูปแบบและกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP มาเริ่มต้นกับโปรแกรมที่พื้นฐานที่สุดสำหรับการเรียนเขียนโปรแกรม

Simple program

โปรแกรมแรกที่คุณจะได้เห็นในภาษา PHP จะเป็นโปรแกรมในการแสดงผลข้อความ "Hello World!" ออกทางหน้าจอ

<?php

echo "Hello World!";

?>

ในตัวอย่างเป็นโปรแกรมแสดงข้อความออกทางหน้าจอ คุณสามารถลองเปลี่ยนเป็นข้อความที่คุณต้องการได้เพื่อดูผลลัพธ์ของมัน

ในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP โค้ดของโปรแกรมจะต้องอยู่ภายในบล็อคคำสั่ง <?php และ ?>

เพื่อรันโปรแกรมสำหรับบน Windows เปิด Command line ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่ง php c:\project\hello.php ซึ่งเราได้ใช้คำสั่ง php ที่ได้จากการติดตั้งไปแล้วในบทก่อนหน้า และตามด้วยที่อยู่ของไฟล์ที่สคริปของ PHP อยู่

Comment

คอมเม้นต์ คือส่วนของซอสโค้ดที่ไม่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรม มันใช้สำหรับการอธิบายโปรแกรมเพื่อให้ผู้เขียนเข้าใจหรือสามารถอ่านโค้ดในภายหลังได้ง่ายขึ้น การคอมเม้นต์โค้ดมีประโยชน์มากในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้คนอื่นสามารถเข้าใจโค้ดของเรา

ในภาษา PHP คุณสามารถเขียนคอมเม้นต์ได้หลายรูปแบบ

<?php

# This is my frist program in PHP
echo "Hello PHP language!\n";

# Displaying the site name and year
echo "Marcuscode.com\n";
echo "2016"

?>

นี่เป็นการคอมเม้นต์ในภาษา PHP เราใช้เครื่องหมาย # แล้วตามด้วยข้อความที่ต้องการคอมเม้นต์ และคำสั่งคอมเม้นต์สิ้นสุดด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ และในภาษา PHP เรายังสามารถคอมเม้นต์ในรูปแบบของภาษา C ได้

<?php

// This is my first program
echo "Hello PHP language.\n";

/*
This is multiple lines comment
in PHP language using C style
*/
echo "Welcome to Marcuscode.com\n";

?>

ต่อมาเป็นกาคอมเม้นต์ใน C style ที่เราทำได้ในภาษา PHP ซึ่งจะมีสองแบบคือ การคอมเม้นต์บรรทัดเดียว ข้อความที่ต้องการคอมเม้นต์จะอยู่หลัง // และการคอมเนต์แบบบล็อคหรือหลายบรรทัด ข้อความจะอยู่ระหว่าง /* และ */

เมื่อคุณได้คอมเม้นต์โค้ดที่เขียนขึ้น มันจะถูกเพิกเฉยโดย PHP interpreter หรือทำให้มีความหมายและเข้าใจได้มากขึ้นถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วคุณกลับมาดูหรือแก้ไขอีกครั้ง

Semicolon

ในภาษา PHP เราใช้เครื่องหมาย semicolon ; ในการจบคำสั่งการทำงานของแต่ละคำสั่ง เช่นเดียวกับกับภาษา C หรือ C++

<?php

// Initializing variables
$a = 1;
$b = 2; $c = 3;

// Display the summation of these variables
echo "a + b + c = ", $a + $b + $c;

?>

ในตัวอย่างจะเห็นว่าเราจะใส่ ; เมื่อสิ้นสุดคำสั่งแต่ละคำสั่ง ซึ่ง PHP interpreter นั้นจะตรวจสอบการสิ้นสุดคำสั่งด้วยเครื่องหมายดังกล่าว ดังนั้นเราสามารถเขียนคำสั่งหลายคำสั่งในบรรทัดเดียวกันได้

While space

While space คือช่องว่างระหว่างคำสั่งที่แทรกระหว่างส่วนของโค้ดออกจากกันเพื่อให้เกิดเป็นจำสั่งขึ้น จำนวนของ White space ที่ต่อเนื่องกันเป็นจำนวนมากนั้นไม่มีผลในภาษา PHP

<?php

$name = "PHP";
$name="PHP";
$name= "PHP" ;

?>

เราใช้ While space เพื่อทำให้โปรแกรมของเราอ่านและเข้าใจง่ายขึ้น ข้างล่างเป็นตัวอย่างการใช้ While space ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ถึงแม้ผลลัพธ์ของโปรแกรมจะเหมือนกัน แต่แบบแรกจะทำให้โค้ดของเราอ่านง่ายกว่า

<?php

if ($name == "PHP") {
echo "You are PHP";
}

if($name=="PHP"){
echo "You are PHP";
}

?>

Literals

Literals คือค่าคงที่ใดๆ ภายในโค้ดของโปรแกรม ซึ่งค่าเหล่านี้จะใช้สำหรับกำหนดให้กับตัวแปรหรือค่าคงที่ ในภาษา PHP นั้นมี Literals ประเภทต่างๆ เช่น ตัวเลข ตัวอักษร ข้อความ และ Boolean เป็นต้น

$day = 1;
$month = "December";
$weight = 67.3;
$meter = 10e3;
$loaded = true;

ในตัวอย่างเราได้กำหนดค่า Literal ประเภทต่างๆ ให้กับตัวแปร โดย 1, 67.3 และ 10e3 เป็น Literal ของตัวเลข "December" เป็นของข้อความหรือสตริง และ true เป็นของ Boolean

Expressions

Expressions คือนิพจน์ของตัวดำเนินการ (operator) และตัวถูกดำเนินการ (operand) ที่กระทำกันต่อในรูปแบบของสมการและทำให้เกิดค่าใหม่ขึ้นมา ในการเขียนโปรแกรมตัวถูกดำเนินการก็คือตัวแปรที่เมื่อทำงานกับตัวดำเนินการประเภทต่างๆ แล้วจะได้ผลลัพธ์ใหม่เกิดขึ้น

<?php

$a = 2;
$b = 3 + 5;
$c = $a - $b;
$d = ($a * $a) + ($b * $b);
$e = !(1 == 1);
$f = (true && true);

?>

ในการเขียนโปรแกรมนั้น Expression จะทำให้ได้ค่าใหม่เกิดขึ้น ซึ่ง Operator และ Operand สามารถมีได้ตั้งแต่หนึงถึงหลายตัวในหนึ่ง Expression และซ้อนกันได้ ซึ่งในตัวอย่างทางด้านขวาของเครื่องหมายกำหนดค่า = คือ Expression ที่เราสร้างขึ้นซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันขึ้นกับ Operator และค่าของ Operand ที่กระทำต่อกัน

การแสดงผลทางหน้าจอ

การแสดงผลในภาษา PHP นั้นมักจะใช้คำสั่ง echo และ print สำหรับจัดการและเชื่อมต่อกับ Output stream ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะเป็นจอภาพหรือ Console มาดูตัวอย่างการแสดงผลในเบื้องต้น

<?php

echo "This text printed using echo.\n";
print "This text printed using print.\n";

?>

ในตัวอย่างเป็นการแสดงข้อความโดยการใช้คำสั่ง echo และ print ในภาษา PHP คุณจะได้เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานในภายหลัง

Keywords

Keywords คือกลุ่มของคำหรือคำสั่งที่สงวนไว้ในภาษา PHP สำหรับการทำงานของ Interpreter ซึงคุณจะไม่สามารถนำคำสั่งเหล่านี้ใช้งานในบางอย่างของโปรแกรมได้ เช่น การตั้งชื่อตัวแปร ฟังก์ชัน คลาส เมธอด และอื่นๆ ที่ผู้ใช้กำหนดขึ้น ข้างล่างนี้เป็นรายการ Keyword ในภาษา PHP

abstractandarrayas
breakcallablecasecatch
classcloneconstcontinue
declaredefaultdiedo
echoelseelseifempty
enddeclareendforendforeachendif
endswitchendwhileevalexit
extendsfinalforforeach
functionglobalgotoif
implementsincludeinclude_onceinstanceof
insteadofinterfaceissetlist
namespaceneworprint
privateprotectedpublicrequire
require_oncereturnstaticswitch
throwtraittryunset
usevarwhilexor

PHP embedded in HTML

PHP นั้นเป็นภาษาสคริป ดังนั้นมันจึงสามารถเขียนแทรกับเอกสารรูปแบบอื่นๆ ได้ซึ่งโดยส่วนมากแล้วมักจะนิยมเขียนกับ HTML เพื่อสร้างหน้าเว็บเพจแบบไดนามิกส์

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Marcuscode.com</title>
</head>
<body>
<?php
echo "<h1>This text is generated by PHP</h1>";
?>
</body>
</html>

ในตัวอย่างเป็นไฟล์ในรูปแบบ HTML ซึ่งเราได้ทำการแทรกสคริปของภาษา PHP ในระหว่าง <?php และ ?> อย่างไรก็ตามนามสกุลของไฟล์นั้นต้องเป็น .php เสมอ

นอกจากนี้แล้วภาษา PHP ยังสามารถใช้สร้างข้อมูลรูปแบบอื่นได้ โดยการกำหนด header content type ให้กับเอกสารนั้น เช่น JSON XML JavaScript หรือ CSS เป็นต้น กล่าวโดยสรุป PHP นั้นอำนวยความสะดวกในการสร้างเนื้อของของเว็บไซต์แบบไดนามิกส์ได้ ซึ่งจะทำให้การเขียนโปรแกรมยืดหยุ่นและง่ายมากขึ้น

PHP in Console

สำหรับในบทเรียนของเรา เราเขียน PHP บน Console ดังนั้นอาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างจากเว็บ เช่น การแสดงผลข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ เราจะได้ \n ในขณะที่ในเว็บนั้นจะเป็น <br> ซึ่งเป็น Tag คำสั่งใน HTML

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของภาษา PHP รวมถึงการทำงานของ PHP ร่วมกับประเภทข้อมูลอื่นๆ


บทความเกี่ยวกับ โครงสร้างของภาษา PHP

โครงสร้างของโปรแกรม ในภาษา C

โดยปกติแล้วโปรแกรมของผู้เริ่มต้นเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า "Hello word" ซึ่งจะแสดงคำว่า "Hello World!" ออกทางจอคอมพิวเตอร์ของคุณ มันเป็นโปรแกรมที่ง่ายที่สุดที่จะแส...

โครงสร้างของภาษา C# ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนโครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา C# เราจะสร้างโปรแกรมที่ชื่อว่า Hello World ซึ่งจะแสดงคำว่า "Hello Word" ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของค...

โครงสร้างของภาษา Java ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนโครงสร้างพื้นฐานของภาษา Java และรูปแบบต่างๆ ในการใช้งานของภาษา เราจะมาเริ่มต้นกับโปรแกรมสุดคลาสสิค Hello World Program Hello World Program ...

โครงสร้างของภาษา Visual Basic ในภาษา Visual Basic

ในการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ ทุกคนจะได้เขียนโปรแกรมที่ชื่อว่า "Hello Word" ซึ่งเป็นการแสดงข้อความ Hello Word ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ มันเป็นโปรแกรมที่ง่ายและพื้...

โครงสร้างของภาษา C++ ในภาษา C++

โปรแกรมแรกสำหรับผู้เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมในทุกๆ ภาษาคือโปรแกรมที่เรียกว่า "Hello World" ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะแสดงผลคำว่า "Hello World" ออกทางจอคอมพิวเตอร์ของ...